Jebkura lieta ir risināma.

Grāmatas

Piedāvājam Jūsu uzmanībai ar juridiskā biroja INLAT PLUS līdzdalību izdotas grāmatas

Darba attiecību enciklopēdija.

Grāmatā apkopoti tādu līgumu un dokumentu paraugi, kuri saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu obligāti jānoformē katrā uzņēmumā. Izdevums aptver faktiski visus darba attiecību un darba aizsardzības jautājumus, kas var rasties uzņēmuma darbības gaitā.

Grāmata sastāv no divām daļām (I – darba tiesiskās attiecības, II – darba aizsardzība), 28 nodaļas, vairāk kā 150 līgumu un pavadošo dokumentu paraugi, kā arī juristu komentāri pie katras nodaļas, kas palīdzēs labāk izprast izklāstīto materiālu.

Grāmata ir paredzēta uzņēmumu un firmu vadītājiem, kadru nodaļu vadītājiem, darba aizsardzības speciālistiem, juristiem, grāmatvežiem, kā arī visiem citiem, kas interesējas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību.

Grāmatas apjoms — aptuveni 800 lappuses. Visi līgumi, dokumenti un komentāri ir sniegti latviešu un krievu valodās.

Grāmatas saturs
Nomas attiecības. Nomas attiecību juridiskie jautājumi. Nomas operāciju uzskaite un aplikšana ar nodokļiem.

Grāmata tiek piedāvāta divos variantos — grāmata krievu valodā un grāmata latviešu valodā.

Šajā grāmata aplūkoti nomas attiecību finansiālie un juridiskie jautājumi firmu komercdarbībā.

Pirmajā daļā autori dod praktiskus padomus un rekomendācijas, kā sastādīt nomas līgumus, sniedz paraugus nomas līgumiem par ražošanas iekārtu, transportlīdzekļu, nekustamā īpašuma un zemes gabalu nomu, pieņemšanas-nodošanas aktiem un citiem ar nomu saistītiem dokumentiem, aplūko apdrošināšanas, maksājumu pārrēķināšanas, nomas attiecību pagarināšanas un izbeigšanas, kā arī vairākus citus jautājumus.

Grāmatā ievietoti apmēram 35 nomas līgumu un ar tiem saistīto dokumentu paraugi.

Savukārt grāmatas otrajā daļā ekonomikas doktore Marina Januška piedāvā lasītājiem nomas operāciju uzskaites metodiku un ar tām saistīto nodokļu apskatu. Aplūkoti nomas attiecību uzskaites vispārīgie noteikumi, nomas maksājumi, iznomāto pamatlīdzekļu remonta un uzturēšanas izdevumi, autotransporta līdzekļu nomas īpatnības, iznomātā īpašuma un nomas tiesību nodošana trešajām personām. Kā piemēri izskatītas visbiežāk praksē sastopamās situācijas.

Grāmata domāta firmu vadītājiem un vadošajiem speciālistiem, grāmatvežiem un juristiem, kā arī ekonomikas un juridisko specialitāšu pasniedzējiem un studentiem.

Pastāv arī grāmatas elektroniskā versija CD formātā.

Iespējamie saimnieciskās un komercdarbības līgumu paraugi

Šī grāmata satur līgumu dokumentu paraugus. Tajā ir ietverti un sagrupēti vairākās sadaļās 67 šobrīd visaktuālāko līgumu un citu dokumentu paraugi, kas noder par pamatu līgumisko attiecību nodibināšanai, realizācijai un izbeigšanai gan starp juridiskām, gan fiziskām personām.

Grāmatas saturs un struktūra dod iespēju to izmantot kā praktisku materiālu uzņēmējiem, juristiem, ekonomistiem, grāmatvežiem un citām privātpersonām.

Visu grāmatā esošo līgumisko dokumentu paraugi sniegti latviešu un krievu valodā.

Pastāv arī grāmatas elektroniskā versija CD formātā.

Darījumu noformēšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana

Autori, juridiskā biroja "INLAT PLUS" darbinieku kolektīvs, ir radījuši universālu paraugu krājumu no līgumu dokumentiem, kas visbiežāk jāpielieto darījumos ar nekustamo īpašumu dažādās darbības sfēras. Grāmatā doti 75 līgumu un citu dokumentu paraugi, kas sistematizēti 7 nodaļās — visbiežāk izmantojamās līgumu noformēšanā un nekustamā īpašuma pārvaldē — pirkšana un maiņa, īre, noma un patapinājums, dāvinājums un mantojums, pārvaldījums un koplietošana, hipotēka, celtniecība un remonts, kā arī nekustamā īpašuma reģistrācija. Katrai nodaļai ir komentārs nodokļu piemērošanas (ekonomikas doktore Olga Lukašina) un tiesību jautājumos darījumiem ar nekustamo īpašumu (juridiskais birojs "INLAT PLUS").

Izmantotie līgumu paraugi ļaus lietotājam vienkāršot noslēdzamo līgumu sastādīšanu, atvieglos līguma nosacījumu formulēšanu, ieekonomēs laiku noteiktu dokumentu izstrādāšanā, atgādinās, kādi noteikumi ir vai nav jāiekļauj līgumā. Šī grāmata kļūs par brīnišķīgu palīgu nekustamā īpašuma speciālistiem, banku darbiniekiem, investoriem, juristiem uzņēmējiem un ekonomistiem, grāmatvežiem kā arī privātpersonām, kas saskaras ar problēmām darījumos ar nekustamo īpašumu. Grāmata noteikti ieinteresēs pasniedzējus un studentus, kas apgūst tiesību zinības , nekustama īpašuma un biznesa novērtēšanu.

Visi grāmatā izmantotie līgumi un to komentāri ir latviešu un krievu valodā.

Pastāv arī grāmatas elektroniskā versija CD formātā.

Publikācijas

Publikācijas nosaukums Autors Datums
Krievijas tirgus latvijas biznesam: daži juridiskie aspekti Andrejs Zviedris 20.08.2003
Dažas krievijas valūtas kontroles īpatnības Andrejs Zviedris 28.07.2003
Fizisko un juridisko personu pienākums reģistrēties datu valsts inspekcijās Aleksandrs Koposovs 12.06.2003
Jaunais imigrācijas likums Santa Gāršniece 18.03.2003
Pilnvarojuma līgums Vladimirs Makarovs 20.01.2003
Dokumentu legalizācijas atcelšana Aleksandrs Koposovs 20.01.2003
Rokasnauda kā saistību izpildes nodrošināšanas līdzeklis Alīna Koļcova 8.11.2002
Laulāto mantiskās attiecības Aleksandrs Ļenkovskis 17.10.2002
Dzīvokļa dāvinājuma līgums Vladimirs Makarovs 8.08.2002

Normatīvie dokumenti

Piedāvājam iespēju bezmaksas iepazīties ar dažiem Latvijas Republikas pamatlikumiem. Pievēršam Jūsu uzmanību, ka šie normatīvie akti var būt neaktualizētā stāvoklī.