Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Rokasnauda kā saistību izpildes nodrošināšanas līdzeklis

8.11.2002

Pienācīga saistību izpilde parasti notiek brīvprātīgi. Tomēr, slēdzot darījumus, vienmēr pastāv risks, ka līgumā paredzētās saistības var tikt nepildītas vai pildītas nepienācīgi. No darījuma dalībnieku līgumsaistību nepildes vai nepienācīgas izpildes godprātīgu darījuma dalībnieku aizsargā likumdošanas normas par saistību izpildīšanas obligāto raksturu un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.

Runājot par saistību pienācīgu pildīšanu, neapšaubāmi svarīga nozīme ir viennozīmīgam darījuma dalībnieku tiesību un pienākumu izklāstam līguma tekstā.

Tajā pašā laikā, lai līdz minimumam samazinātu pušu saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes risku, LR Civillikumā paredzēti piespiešanas mehānismi to izpildei – saistību izpildes nodrošināšanas līdzekļi. LR Civillikums tos nosauc par saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļiem. Saskaņā ar LR Civillikuma 1691.p. saistību spēks var tikt nodrošināts ar ķīlu, galvojumu, līgumsodu un rokasnaudu. Saistību izpilde pēc darījuma dalībnieku ieskata var tikt nodrošināta ar vienu vai vairākiem no iepriekš minētajiem līdzekļiem.

Tostarp īpašuma prasību apmierināšanu saistību neizpildes gadījumā vairumā gadījumu reāli var nodrošināt ķīla un rokasnauda. Citu nodrošināšanas līdzekļu pielietojuma gadījumā (līgumsods un galvojums) īpašuma prasību apmierināšana atkarīga no tā, vai parādnieks būs spējīgs samaksāt līgumsodu un vai galvotājs spēs atbildēt par parādnieku.

Rokasnauda ir tradicionāls saistību izpildes nodrošinājuma veids īres, nomas, uzņēmuma, pirkšanas - pārdošanas līgumos. Rokas naudu var izmantot kā fiziskas, tā juridiskas personas.

LR Civillikums paredz: “Ar rokas naudu jāsaprot tas, ko līgumu noslēdzot viena puse dod otrai nevien par galīgi noslēgta līguma pierādījumu, bet līdz ar to arī par tā izpildījuma nodrošinājumu” (CL 1725.p.). No dotās definīcijas izriet, ka rokas naudai ir divas funkcijas: tā kalpo par līguma noslēgšanas pierādījumu un nodrošina līguma izpildi.

Kā rokasnauda var tikt dota ne tikai nauda, bet arī citas vērtības (CL 1726.p.). Tomēr visizplatītākais un visērtākais rokasnaudas līdzeklis ir nauda. Rokasnaudas apmērs tiek noteikts, pusēm vienojoties (CL 1726.p.).

Saistību izpildes nodrošināšanas ar rokasnaudu mehānisms izpaužas šādi (CL 1730.p.):
  • ja rokasnaudas devējs ir vainojams pie līguma neizpildes, viņš zaudē tiesības prasīt rokasnaudu atpakaļ (t.i. rokasnauda paliek rokasnaudas ņēmējam kā sava veida kompensācija);
  • ja līgums netiek izpildīts rokasnaudas ņēmēja vainas dēļ, viņam ir pienākums atdot rokasnaudu tās devējam divkāršā apmērā.

Bez tam likums paredz, ka vainīgajam jāatlīdzina otrai pusei visi zaudējumi.

Tajā pašā laikā jāatceras, ka rokasnaudas līgums uzskatāms par noslēgtu un katra no pusēm ir tiesīga prasīt šī līguma izpildi tikai ar rokasnaudas samaksas brīdi (CL 1728.p.). Rokasnaudas apsolījums vien nav pietiekams un tiesību nodibina tikai tās iedošana (CL 1727.p.). Tādējādi rokasnaudas nodošana un saņemšana vienmēr precīzi jāfiksē pašā līgumā.

Tāpēc, lai arī Civillikuma normās, kas regulē attiecības rokasnaudas jomā, nekas nav teikts par rokasnaudas līguma formu, šī līguma būtība faktiski prasa tā izteikšanu rakstveidā.

Saskaņā ar LR Civillikuma 1482.p. “darījumi jāizteic vai nu pēc likuma, vai pēc dalībnieku labprātīgas vienošanās”. Likums prasa rakstisku formu kā nosacījumu prasības tiesībai uz darījumu pamata (CL 1483.p.). Vienošanās par rokasnaudu, kas nav noslēgta rakstiskā formā, par spēkā neesošu uzskatīta netiks, bet būs apstrīdama, bet apstrīdama darījuma sekas var būt atšķirīgas atkarībā no tā, vai tiesa atzīs šādu darījumu.

Bez tam, saskaņā ar 22.12.1997. LR Augstākās Tiesas lēmumu “Par likumu piemērošanu, izšķirot strīdus par saistību izpildi”, “Izskatot lietas strīdos, kas saistīti ar rokasnaudas līgumu, jāņem vērā, ka rokasnaudas iedošana nav prezumējama, ja tā par tādu nav apzīmēta”. Tādējādi, līgumu slēdzot iemaksātā summa par rokasnaudu uzskatāma tikai tajā gadījumā, ja tā tieši apzīmēta kā rokasnauda.

Darījumu dalībnieki bieži jauc rokasnaudu ar avansu vai priekšapmaksu, kura nepilda saistību izpildes nodrošinājuma funkciju un tikai ietilpst līgumā paredzēto maksājumu skaitā. Ja rokasnaudas līgumā nav norādīts, ka samaksātā summa ir rokasnauda, tā var tikt novērtēta kā avansa maksājums, kurš pēc savas būtības un tiesiskajām sekām būtiski atšķiras no rokasnaudas.

Ja rokasnaudas līgums tiek atcelts, pusēm par to labprātīgi vienojoties, rokasnauda jāatdod atpakaļ rokasnaudas devējam. Tāpat rokasnauda jāatdod rokasnaudas devējam, ja līguma izpilde nav bijusi iespējama no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā).

Tā kā LR Civillikuma 1729.p. paredz, ka tad, “kad ar rokas naudu nodrošinātais līgums izpildīts, rokas nauda vai nu atdodama tam, no ka tā saņemta, vai ieskaitāma viņam līguma izpildījumā”, rokasnaudas līgumā jāatrunā, vai rokasnaudas summa tiek ieskaitīta līguma izpildījumā.

Vienas no visizplatītākajām līgumsaistībām, kuru izpildīšana tiek nodrošināta ar rokasnaudu, ir nekustamā īpašuma pirkšana – pārdošana.

Nolemjot pirkt (pārdot), piemēram, dzīvokli un saskaņojot ar pārdevēju (pircēju) darījuma pamatnoteikumus, līdz pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanai pircējs un pārdevējs ar mērķi darīt pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu obligātu var noslēgt rokasnaudas līgumu. Slēdzot rokasnaudas līgumu, pārdevējam (rokasnaudas ņēmējam) un pircējam (rokasnaudas devējam) jāņem vērā un jāparedz līgumā šādi momenti.

Pirmkārt, nepieciešams precīzi noformulēt un maksimāli detalizēti aprakstīt priekšmetu, par kuru puses grasās noslēgt pirkuma – pārdevuma līgumu un norādīt to tiesisko pamatu, saskaņā ar kuru rokasnaudas ņēmējs grasās pārdot nekustamo īpašumu rokasnaudas devējam. Vispār līgumslēdzēju pušu attiecīgu tiesību un pilnvaru esamībai ir vistiešākā nozīme līguma atzīšanā par spēkā esošu un izpildāmu. Īpaša vērība jāpiegriež līgumslēdzējas puses – juridiskas personas pārstāvja pilnvaru pārbaudei (vai viņam ir tiesības parakstīties juridiskās personas vārdā).

Otrkārt, nepieciešams uzrādīt rokasnaudas summu, tās samaksas brīdi un veidu. Ja puses ir vienojušās par nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma cenu, galīgo summu, par kādu tas tiks pārdots, arī jāfiksē rokasnaudas līgumā. Treškārt, jāparedz, vai, noslēdzot pirkuma – pārdevuma līgumu, rokasnauda tiks iekļauta galīgajā pirkuma cenā vai arī tā tiks atdota pircējam.

Ceturtkārt, jāparedz termiņš, ne vēlāk par kuru rokasnaudas devējs un rokasnaudas ņēmējs apņemas noslēgt pirkuma – pārdevuma līgumu. Tāpat var fiksēt arī nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma cenas atlikušās daļas samaksas termiņus un kārtību, par ko puses ir vienojušās un kas vēlāk tiks iekļauti pirkuma – pārdevuma līgumā.

Tāpat ieteicams atrunāt, vai pastāv kādi tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma pārdošanai, vai tam uzlikti apgrūtinājumi vai aizliegumi, kā arī paredzēt līguma grozīšanas, papildināšanas un atcelšanas kārtību.

Un, visbeidzot – obligāti rekvizīti, kas ietekmē līguma juridisko spēku, ir pušu nosaukumi un paraksti. Noslēdzot rokasnaudas līgumu, pērkot nekustamo īpašumu, iemaksājot rokasnaudu, pārliecinieties, ka uz jūsu līguma eksemplāra ir rokasnaudas ņēmēja nosaukums un paraksts.

Vispār, lai nodrošinātu pušu interešu maksimālu aizsardzību, ieteicams rokasnaudas līgumu pie notāra apliecināt uzrādījuma kārtībā. Šādā gadījumā tiks pārbaudītas pušu pilnvaras un rīcībspēja, kā arī līguma noteikumu atbilstība likumdošanas normu prasībām.

Neviennozīmība, neprecizitāte un vienošanās trūkums par rokasnaudas līguma svarīgākajiem noteikumiem var radīt negatīvas sekas tai pusei, kura vēlas godprātīgi izpildīt līgumu. Bez iepriekš minētajiem momentiem, kuri prasa detalizētu izklāstu rokasnaudas līgumā, ir vēl daudz nianšu, kuras, kā rāda prakse, nepieciešams pārbaudīt un iekļaut rokasnaudas līgumā, pērkot vai pārdodot nekustamo īpašumu.

ROKAS NAUDAS LĪGUMS

___________ ______.gada ___.________________

________________________________, turpmāk tekstā saukts Rokas naudas devējs, no vienas puses, un
________________________________, turpmāk tekstā saukts Rokas naudas ņēmējs, no otras puses,
labprātīgi, bez viltus un maldināšanas noslēdz šādu Līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Rokas naudas ņēmējs apņemas pārdot, un Rokas naudas devējs apņemas pirkt nekustamo īpašumu - __________________, kas atrodas ____________, _______________ ielā _____, ar kopējo platību ________ un kadastra reģistra Nr._________________, turpmāk tekstā saukts Nekustamais īpašums.
1.2. Lai nodrošinātu augstāk minētā Nekustamā īpašuma atsavināšanu Pušu starpā, Rokas naudas devējs iemaksā Rokas naudas ņēmējam rokas naudu Ls _____ (____________) apmērā, tālāk tekstā saukta Rokas nauda.
1.3. Rokas naudas ņēmēja īpašumtiesības uz Nekustamo īpašumu ir nostiprinātas saskaņā ar _____.gada ___.____________ ___________________ Zemesgrāmatu nodaļas lēmumu, pamatojoties uz ___________________, par ko _______________ Zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā (folijā) Nr._________, žurnāls Nr.____________, ir izdarīts ieraksts.
1.4. Šis Līgums tiek noslēgts ar mērķi darīt Pusēm obligātu Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Puses ir vienojušās par visiem Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noteikumiem un Pusēm ir zināmas sekas, kas var rasties, atkāpjoties no šī Līguma noteikumiem.
2.2. Līgumslēdzējas Puses ir noteikušas, ka šī Līguma 1.1.p. norādītā Nekustamā īpašuma kopējā pirkuma cena ir Ls ________ (_______________________________).
2.2.1. Norādītā pirkuma cena ir patiesā Nekustamā īpašuma vērtība un Pusēm nav tiesību atkāpties no šī Līguma nesamērīgu zaudējumu dēļ.
2.3. Rokas nauda tiek iemaksāta skaidrā naudā šī Līguma parakstīšanas brīdī un, parakstot šo Līgumu, Rokas naudas ņēmējs ar savu parakstu apstiprina, ka šī Līguma 1.2.p. minētā Rokas naudas summa no Rokas naudas devēja ir saņemta pilnā apmērā.
2.4. Pusēm slēdzot Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgumu, Rokas nauda tiek ieskaitīta šī Līguma 2.2.p. noteiktajā pirkuma cenā.
2.5. Puses ir vienojušās, ka Nekustamā īpašuma pirkuma – pārdevuma līgums tiks noslēgts ne vēlāk kā _____.gada ___._____________________.
2.6. Rokas naudas ņēmējs garantē, ka šī Līguma noslēgšanas brīdī Nekustamais īpašums nav nevienam pārdots, nav iznomāts (izīrēts), nav atdāvināts vai citā veidā atsavināts vai ieķīlāts trešajām personām, tam nav uzlikts arests, nav apgrūtināts ar parādiem vai saistībām, tas nav strīdus objekts, tam nav uzlikti aizliegumi. Rokas naudas ņēmējs uzņemas pilnu atbildību par visām trešo personu prasībām, kādas var tikt celtas par Nekustamo īpašumu pēc tā pārdošanas Rokas naudas devējam.
2.7. Rokas naudas ņēmējs garantē, ka visa šī Līguma darbības laikā un līdz brīdim, kad tiks reģistrēts Nekustamā īpašuma pārdevuma līgums ar Rokas naudas devēju, Nekustamais īpašums vai tā daļa netiks pārdota, iznomāta (izīrēta), atdāvināta vai citā veidā atsavināta vai ieķīlāta trešajām personām, apgrūtināta ar parādiem vai citām saistībām.
2.8. Gadījumā, ja šī Līguma noteikumi netiks izpildīti no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī gadījumā, ja Līgums tiks atcelts, Pusēm labprātīgi savstarpēji par tā atcelšanu vienojoties, Rokas nauda tiek atdota atpakaļ Rokas naudas devējam un ar šī Līguma noslēgšanu saistītos izdevumus Puses sedz uz pusēm vienādās daļās.
2.9. Gadījumā, ja šī Līguma noteikumi netiks izpildīti Rokas naudas ņēmēja vainas dēļ, Rokas nauda saskaņā ar LR Civillikuma 1730.p. tiek atriezta atpakaļ Rokas naudas devējam divkāršā apmērā un Rokas naudas ņēmējs apmaksā visus ar šī Līguma sastādīšanu un noslēgšanu saistītos izdevumus.
2.10. Gadījumā, ja šī Līguma noteikumi netiek izpildīti Rokas naudas devēja vainas dēļ, Rokas naudas devējs zaudē Rokas naudu.
2.11. Pusēm nav tiesību atkāpties no šī Līguma saistību pildīšanas un šis Līgums ir saistošs Pušu likumiskajiem un testamentārajiem mantiniekiem.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar šī Līguma sastādīšanu un noslēgšanu, sedz rokas naudas devējs.
3.2. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to parakstījušas. Jebkuri šī Līguma noteikumu grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
3.3. Šis Līgums sastādīts un parakstīts 3 eksemplāros un katram no tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens šī Līguma eksemplārs glabājas pie zvērināta notāra ________________, bet pārējie izsniegti Pusēm.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

/ Alīna Koļcova /
Patika informācija? Dalīties