Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Pilnvarojuma līgums

20.01.2003

Pilnvarojuma līgums – tas ir līgums, saskaņā ar kuru viena puse (pilnvarnieks) uzņemas izpildīt citas personas labā (pilnvaras devējam) zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu (Latvijas Republikas Civillikuma 2289.pants).

Pilnvarojuma līgums – divpusējs darījums, kas regulē abu darījuma slēdzošo pušu tiesības un pienākumus, atšķirībā no pilnvaras – vienpusēja darījumā, kurš neuzliek saistības pilnvarniekam līdz brīdim, kad viņš pats dod piekrišanu izpildīt minēto uzdevumu, vai ar savām darbībām apstiprina savu piekrišanu. Tā arī ir galvenā līguma un pilnvaras atšķirība: pilnvara ir rakstisks apliecinājums trešajām personām par pilnvaras līguma esamību, kuru var arī mutiskā veidā noslēgt.

Apskatāmais līgums (par nekustamā īpašuma pārdošanu) labi noder gadījumos, kad īpašnieks sakarā ar sliktām zināšanām, kvalifikācijas un laika trūkumu utt, visu nepieciešamo darba kompleksu veikšanu sakarā ar Objekta pārdošanu uztic speciālistam (māklerim, paziņam vai radiniekam, kuriem ir pieredze, uzņēmumam ar attiecīgu specializāciju).

Minētajā gadījumā pilnvarniekam ir piešķirtas tiesības meklēt pircējus un saskaņot iespējamā darījuma noteikumus. No vienas puses, ja pilnvaras devējs nav devis precīzus norādījumus, pilnvarnieks var rīkoties kā vēlas (it īpaši, attiecībā uz apmaksas nosacījumu un termiņu noteikšanu), tomēr jāatzīmē, ka jebkurā gadījumā, pilnvarniekam jādarbojas, izpildot viņam doto uzdevumu, ar lielāko rūpību, un viņš atbild pilnvarotājam par katru neuzmanību (Latvijas Republikas Civillikuma 2295.pants). Tādejādi likums aizsargā pilnvaras devēja intereses (daudzos gadījumos nav iespējams aprakstīt katru pilnvarnieka soli un jebkuru viņa darbību). Lielākas drošības garantēšanai pilnvarniekam var uzlikt atbildību par nejaušu zaudējumu (Latvijas Republikas Civillikuma 2297.pants), ierakstos šo saistību līgumā, neskatoties uz to, ka pastāv vispārējs noteikums, ka nejaušs zaudējums nevienam nav jāatlīdzina (Latvijas Republikas Civillikuma 1774.pants).

Pārdošanas cenai (līguma 2.2.1.p.) nevajadzētu būt mazākai par noteikto līmeni. Tāds nosacījums garantē pilnvaras devējam minimālo gaidāmo pārdošanas ienākumu (ja summa būs mazāka, tāds darījums nav saistošs pilnvaras devējam un nav spēkā), kā arī dod viņam iespēju saņemt vairāk par gaidāmo, tā kā pilnvarnieka pienākums ir visu izpildīto nodot pilnvaras devējam. Līguma 2.4. punkts arī ir ļoti svarīgs. Minētajā gadījumā pilnvarnieks saņem naudu par Objekta pārdošanu un pēc tam to nodod pilnvaras devējam. Tādu nosacījumu vēlams izslēgt, ja līgumu paraksta personas, kuras viena otru nepazīst (tikai līgumā strikti jānorāda, ka naudas saņemšana no pircēja – ir pilnvaras devēja izņēmuma pilnvara un pilnvarniekam nav tiesības jebkādā veidā rīkoties ar šiem līdzekļiem).

Līgumā ieteicams paredzēt arī pilnvarnieka tiesības (vai aizliegumu) minētā uzdevuma izpildei piesaistīt trešās personas (Latvijas Republikas Civillikuma 2299.pants). Dažos gadījumos pilnvaru nodošana citai personai (pilnvaras devējam pilnīgi nezināmai) var būt pat ļoti nevēlama (pat neskatoties uz to, ka pilnvarnieks ir pilnībā atbildīgs par viņa piesaistīto personu darbībām).

Minētajā līgumā ir paredzēts, ka pilnvarnieks var grozīt paredzamā darījuma raksturu gadījumā, ja tas nepieciešams (Līguma 2.5.punkts). Ja tādas tiesības nebūs minētas līgumā, var rasties situācija, ka pilnvarnieka veiktās darbības (kaut gan tās būs veiktas līguma izpildes nolūkos – Objekts tiks nodots īpašumā par maksu citai personai) var kvalificēt kā izsniegto pilnvaru ietvaru pārkāpumus (Latvijas Republikas Civillikuma 2302.pants). Šādā gadījumā pilnvarnieka izdarītās darbības ir spēkā tikai tiktāl, ciktāl tā izpildīta saskaņā ar uzdevumu.

Savukārt Pilnvaras devējam jāatlīdzina pilnvarniekam visu, ko tas ir iztērējis, pildot viņam uzticēto uzdevumu (Latvijas Civillikuma 2307., 2308.pp.) Pilnvaras devējam ir tiesība katrā laikā vienpusēji atsaukt savu pilnvarojumu, nesniedzot nekādus paskaidrojumus (Latvijas Republikas Civillikuma 2313.pants). Tomēr viņam ir jārēķinās, ka vajadzēs pilnvarniekam atlīdzināt visus izdevumus, kas veikti sakarā ar uzdevuma pildīšanu, kā arī izmaksāt viņam līgumā norunāto atlīdzību (pilnā apjomā), neskatoties pat uz to, ka uzdevuma izpilde nav pabeigta (Objekts vēl nav pārdots). Izmaksāt atlīdzību ir pienākums tikai tajā gadījumā, ja pilnvarnieks jau uzsācis uzdevuma izpildi.

No visa augstāk izklāstītā var secināt, ka stājoties civiltiesiskajās attiecībās, slēdzot pilnvarojuma līgumus, puses uzņemas nopietnas saistības, kuras stingri reglamentē likumdošana. Vienpusējas atkāpšanās no tāda līguma var beigties ar nopietniem zaudējumiem jebkurai pusei. Tas būtu jāzina un jāatceras, it īpaši tad, ja runāts tiek par personām, kuras uztic sev piederoša nekustama īpašuma pārdošanu speciālistiem, bet darījuma brīdī nav informēti par iespējamām sekām (atteikšanās no darījuma pēc neilga laika, pārdomāšana utt. ).

Vēlreiz jāatgādina, ka ļoti svarīgi ir skaidri nospraust pilnvaru apjomu, kuru pilnvaras devējs ir ar mieru nodot pilnvarniekam un nepieciešamības gadījumā atrunāt tāds darbības, kuras veikt pilnvarniekam nebūs tiesības. Tekstā ir piemērots tāda līguma paraugs.

Lai sastādītu tekstu, kas pilnībā atbilst pasūtītāja interesēm un būtu iespējams izanalizēt vai izmainīt piedāvāto tekstu, kā arī situācijas noskaidrošanai un maksimālas izvairīšanās no riska, meklējiet juristu!

PILNVAROJUMA LĪGUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAI

______________ ____. gada ___.____________

Firma _______________, turpmāk saukta Pilnvarotājs, _________ personā, no vienas puses, un firma ________, turpmāk saukta Pilnvarotais, ______________ personā, no otras puses, noslēdza šāda satura Līgumu.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Pilnvarotājs piešķir Pilnvarotajam tiesības Pilnvarotāja vārdā saskaņā ar šā Līguma noteikumiem pārdot nekustamo īpašumu ___________________, kas atrodas _________________________, turpmāk saukts Objekts.

2. PILNVAROTĀ TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Pilnvarotais apņemas meklēt Objektam pircējus, veikt pārrunas ar pircējiem, kā arī apspriest un saskaņot jebkurus darījuma noteikumus, kas saistīti ar tā pārdošanu.

2.2. Pilnvarotajam ir tiesības patstāvīgi noteikt pārdodamā Objekta cenu, ietverot termiņus un citus samaksas noteikumus.

2.2.1. Objekta cena nevar būt mazāka par Ls ______.

2.3. Lai pārdotu Objektu, Pilnvarotajam ir tiesības Pilnvarotāja vārdā parakstīt visus šim darījumam nepieciešamos līgumus, vienošanās un citus dokumentus.

2.4. Pilnvarotais apņemas pārskaitīt Pilnvarotāja kontā naudas līdzekļu, kas iegūti, pārdodot Objektu.

2.5. Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ Pilnvarotajam ir apgrūtināta Objekta pārdošana pircējiem, Pilnvarotajam ir tiesības Pilnvarotāja vārdā nodot īpašuma tiesības uz Objektu citā LR likumdošanā paredzētajā veidā.

3. PILNVAROTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pilnvarotājs apņemas pieņemt visas Pilnvarotā uzņemtās saistības saskaņā ar šo Līgumu.

3.2. Pilnvarotājs apņemas Pilnvarotajam sniegt visu nepieciešamo informāciju, lai Pilnvarotais realizētu tiesības un pienākumus, ko nosaka šis Līgums.

3.3. Pilnvarotājam ir tiesības kontrolēt šā Līguma noteikumu izpildi.

3.4. Pilnvarotājs garantē, ka viņam ir tiesības uzticēt Pilnvarotajam tiesības un uzlikt pienākumus, ko nosaka šis Līgums. 3.5. Pilnvarotājs ________________ laikā apņemas samaksāt Pilnvarotajam visus savstarpēji saskaņotos izdevumus, kā arī Pilnvarotā atlīdzību ____% apmērā no cenas, par kuru pārdots Objekts.4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Strīdi, kas radušies starp pusēm šā Līguma izpildes laikā, tiek atrisināti spēkā esošās LR likumdošanas kārtībā.

4.2. Izpildot šā Līguma saistības, puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

5. VIENOŠANĀS DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪ-ŠANAS, PAPILDINĀŠANAS, LAUŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz Objekta realizācijai saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

5.2. Šis Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc pušu vienošanās, kas rakstiski tiek fiksēta speciālos pielikumos, kuri ir neatņemamas šā Līguma sastāvdaļas.

5.3. Šis Līgums var tikt lauzts pirms termiņa, tikai pusēm rakstiski vienojoties, vai arī citos LR likumdošanā tieši paredzētos gadījumos.

6. ĪPAŠI NOTEIKUMI

6.1._________________________________________

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Puses piekrīt šā Līguma noteikumiem un apstiprina to ar saviem parakstiem.

7.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

7.3. Šis Līgums ir sastādīts __ eksemplāros, un tiem ir vienāds juridisks spēks.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

PILNVAROTĀJS_______________________________

PILNVAROTAIS_______________________________

PILNVAROTĀJS PILNVAROTAIS

___________________ ___________________

/ Vladimirs Makarovs /
Patika informācija? Dalīties