Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Izdevniecības līgums

27.10.2003

Izdevniecības līgums ir viens no dažāda veida licences līgumiem starp autortiesību subjektu (autoru) un personu, kas izmanto darbu (izdevējs). Latvijas Republikas Autortiesību likuma izpratnē licences līgums ir līgums, ar kuru viena puse - autortiesību subjekts - dod atļauju otrai pusei - darba izmantotājam - izmantot darbu, un nosaka darba izmantošanas veidu, vienojoties par izmantošanas noteikumiem, atlīdzības lielumu, tās izmaksāšanas kārtību un termiņu. Tomēr jāatceras, ka vispirms izdevniecības līgums ir LR Civillikuma vispārējo noteikumu (1403.p.-1911.p.) regulējamo civiltiesisko attiecību forma.

Noslēdzot izdevniecības līgumu, pusēm (autoram un izdevējam) nav vērts paļauties tikai uz augstāk minēto likumu darbību un aizsardzību, jo likums nevar paredzēt visu strīdīgo momentu risināšanas kārtību, ar kuriem puses var saskarties izdevniecības līguma izpildīšanas laikā. Tādēļ, lai izvairīties no jebkādām nesaskaņām nākotnē, autoram un izdevējam ir nepieciešams pēc iespējas sīkāk norādīt līgumā, par ko viņi ir vienojušies, ņemot vērā autortiesības un LR Civillikuma spēkā esošās normas. Izdevniecības līguma priekšmets ir grāmatas kā literārie darbi, kas ir autortiesību objekti. Par to arī runāsim šajā rakstā.

Noslēdzot izdevniecības līgumu, autoram, pirmkārt, ir jānolemj, vai izdevējam tiks nodotas kādas grāmatas izdevniecības izņēmuma tiesības vai nē. Ar izņēmuma tiesībām jāsaprot, ka autors nodod tiesības tikai izdevējam, un nevienam citam tādas tiesības autors nenodos. Iekļaujot līgumā noteikumu par izņēmuma tiesībām, izdevējs nodrošināsies no iespējamās konkurences no citu izdevēju puses, bet šādu tiesību izslēgšana no līguma teksta dos autoram tiesības nodot savu darbu citām personām.

Autoram ir skaidri jāsaprot, kādas mantiskās tiesības viņš nodos izdevējam. Saskaņā ar LR Autortiesību likuma 15.pantu pastāv šādas autora mantiskās tiesības: tiesības publiskot darbu; reproducēt darbu (darba vienas kopijas vai vairāku kopiju izgatavošana); izplatīt darbu; iznomāt darbu; tulkot darbu utt. Tādējādi, izdevniecības līgumā skaidri jāatspoguļo tās autora mantiskās tiesības, kuras izdevējs izmantos izpildot līgumu.

Vēl viens svarīgs aspekts, kuru nepieciešams norādīt līgumā un kas ir svarīgs kā autoram, tā arī izdevējam, ir manuskripta, tas ir, paša autora rokrakstā attēlotā darba, nodošana no autora puses un pieņemšana no izdevēja puses, kā arī kārtība, kādā manuskripts tiek saskaņots starp autoru un izdevēju. Ir svarīgi norādīt, ar kuru momentu tiek uzskatīts, ka izdevējs manuskriptu akceptējis, vai arī iespējams sastādīt papildus aktu, kurā izdevējs apliecinās saņemta manuskripta akceptu. Aktā jānorāda manuskripta nosaukums, raksturs, apjoms (lappušu skaits) un citi raksturojumi. Manuskriptam jābūt saskaņotam divos eksemplāros (viens tiek nodots izdevējam, otrs paliek autoram). Paredzot tādas nianses, puses var izvairīties no iespējamā strīda attiecībā uz izdotās grāmatas tekstu.

Autoram viens no svarīgākajiem noteikumiem ir autoratlīdzības apmēra un tās samaksas kārtības precīza norādīšana līgumā. Apmēru līgumā var norādīt kā fiksētas summas vaidā, tā arī grāmatas pārdošanas cenas procentu veidā. Autoratlīdzību var maksāt gan pilnībā, gan pa daļām, ieskaitot avansa maksājumu. Avansa maksājums kalpos autoram līguma darbības priekšlaicīgas atcelšanas gadījumā. Galvenais ir tieši norādīt šādu atlīdzības maksas veidu izdevēja līgumā. Ja runa ir par fiksētu summu (visa summa vai avanss), tad ir svarīgi norādīt, kurā brīdī tā tiek nodota autoram. Piemēram, līguma parakstīšanas brīdī vai manuskripta nodošanas brīdī, vai kādā konkrēta termiņā no līguma parakstīšanas vai manuskripta nodošanas brīža. Ja runa ir par procentiem, tad ir svarīgi norādīt, tieši no kādas summas procenti tiek aprēķināti, piemēram, no katra izdevēja pārdotā grāmatas eksemplāra. Šādā gadījumā gan nepieciešams atcerēties, ka autoram ir jābūt iespējai kontrolēt izdevēja grāmatu tirdzniecības apjomu un autoratlīdzības aprēķinu. Šim nolūkam līgumā var paredzēt izdevēja pienākumu iesniegt autoram atskaiti par pārdotajām grāmatām, kā arī paredzēt autoram tiesības iepazīties ar grāmatvedības dokumentiem, kas attiecas uz grāmatu pārdošanu. Protams, autoram nevajag aizmirst par soda sankcijām autoratlīdzības nesamaksāšanas gadījumā. Iepriekš līgumā nenorādot autoratlīdzības samaksas kārtību, autoram būs grūti pierādīt, par ko viņš ir vienojies ar izdevēju un, strīdīgas situācijas rašanās gadījumā attiecīgi piedzīt parādu (kopā ar aprēķināto līgumsodu par nokavējumu) tiesas kārtībā.

Vēl viens aspekts, kam būtu jāpievērš uzmanība pirms līguma noslēgšanas – tas ir grāmatas noformējums, kurā publicēts autora darbs. Praksē bieži sastopami gadījumi, kad autors, nododot manuskriptu, nedomā, kā galarezultātā izskatīsies grāmata ar viņa autora darbu. Izdevējs, savukārt, grāmatas izdošanai piesaista investorus, kuri ir gatavi piešķirt naudu grāmatas izdošanai apmaiņā pret grāmatā izvietoto reklāmu. Rezultātā sanāk, ka līdz ar autora darbu grāmatā tiek izvietoti (t.sk. arī uz vāka) attēli, fragmenti un cita reklāmas informācija, kas neattiecas uz autora manuskripta tekstu (piemēram, alkohola reklāma). Šādos gadījumos rodas pretenzijas. Tādēļ ir svarīgi pirms izdevniecības līguma noslēgšanas veltīt īpašu uzmanību grāmatas ārējā izskata (vāka) saskaņošanai, kā arī atbilstošu attēlu izvietošanai autora darba grāmatā. Lai saskaņotu, var izveidot topošās grāmatas maketu un rakstiski to apstiprināt gan no autora, gan izdevēja puses. Izvietojot grāmatā zīmējumus un fotogrāfijas, nepieciešams atcerēties, ka arī šādi attēli ir autortiesību objekts un var piederēt citiem autoriem. Šajā gadījumā pirms grāmatas izdošanas ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas to publicēšanai. Pretējā gadījumā autori, kuru tiesības ir pārkāptas, var vērsties tiesā ar mērķi piedzīt zaudējumus, kas tiem radušies no pretlikumīgas publikācijas.

Personisko autortiesību ievērošana arī ir viens no svarīgiem autora un izdevēja līgumattiecību noteikumiem. Saskaņā ar LR Autortiesību likuma 14.pantu pastāv sekojošas neatsavināmas autora personiskās tiesības, kā tiesības uz: autorību; darba atsaukšanu; autora vārdu; darba neaizskaramību; pretdarbību (arī uz vienpusēju atkāpšanos no līguma, neatlīdzinot zaudējumus) jebkurai sava darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai pārveidošanai, kā arī tādai autora tiesību aizskaršanai, kas var kaitēt autora godam vai cieņai. Tādējādi, līgumā var norādīt, ka izdevējam nav tiesību bez autora rakstiskas atļaujas veikt jebkādas izmaiņas vai papildinājumus darbā, iekļaut darbā savus komentārus vai cita veida papildinājumus. Lai nodrošinātu tiesības uz autora vārdu, līgumā jānorāda, ka izdevējam katrā izdodamās grāmatas eksemplārā jānorāda attiecīgo informāciju par autoru (burtu "C" aplītī [©]; autortiesību subjekta vārdu (nosaukumu); darba pirmpublicējuma gadu).

Pastāv arī citi momenti, kas prasa atspoguļošanos līgumā (bezmaksas eksemplāru saņemšanas iespēja autoram, tirāžas apmērs, darba reklamēšanas noteikumi utt.). Piemēram, nebūs lieki, ja līguma puses iepriekš paredzēs, kas un kādā kārtībā segs ar darba izdošanu, reklāmu, prezentāciju un realizāciju saistītos izdevumus. Minētie aspekti, protams, nav izsmeļoši, jo katrā gadījumā pastāv savas nianses, kuras jāsaskaņo. Jebkurā gadījumā, sastādot un noslēdzot izdevniecības līgumu, ir nepieciešams pēc iespējas vairāk uzmanības vērst uz tā būtiskākajiem momentiem un izpildīšanas noteikumiem. Zemāk ir piedāvāts izdevniecības līguma piemērs, kuru var izmantot praksē noteiktajā situācijā.

IZDEVNIECĪBAS LĪGUMS Nr._________

Rīga, ____________

_________________, turpmāk tekstā saukts Autors, tās ______________ personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un

_________________, turpmāk tekstā saukts Izdevējs, tās _____________ personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk sauktas Puses/Puse, noslēdza šo līgumu, turpmāk saukts Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Autors piešķir Izdevējam Līguma 1.2.p. norādītā Darba izmantošanas izņēmuma tiesības, kas sevī ietver Grāmatas par ____________ izdošanas tiesības uz papīra nesējiem - __________ eksemplāru ______ valodā tirāžā, un Grāmatas augstāk norādītās tirāžas realizācijas tiesības.

1.1.1. Līguma 1.2.punktā norādītā Darba izmantošanas izņēmumu tiesību termiņš sastāda ____ no brīža, kad no Autora saņemts Darbs saskaņā ar Līguma 1.3.punktu.

1.1.2. Pēc šajā punktā noteiktā Darba izmantošanas izņēmuma tiesību termiņa izbeigšanās Izdevējam nav tiesības jebkādā veidā izmantot Darbu vai tā daļu (t.sk. izdot Darba papildus tirāžas), izņemot Izdevēja tiesības realizēt Grāmatas tirāžu atbilstoši Līguma 4.3.punktam.

1.1.3. Viss šajā Līgumā norādītais attiecas tikai uz to Grāmatas daļu, kuru radījis Autors.

1.2. Darbs ir ___________________________________ (Līguma tekstā viss kopā saukts Darbs).

1.2.1. Darba apjoms nevar būt mazāks par _____________ zīmēm.

1.3. Ja Izdevējs savlaicīgi un pilnā apjomā izpildīs visas šī Līguma uzņemtās saistības, Autors apņemas radīt Darbu ____ valodā un Darbu nodot Izdevējam elektroniskā veidā (uz Izdevēja iesniegtiem nesējiem - disketēm) ne vēlāk par ______________________ (ieskaitot). Darba nodošana tiek noformēta ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru Puses paraksta un kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3.1. Autora pienākumos un atlīdzībā neietilpst Darba tehniskā korekcija un kļūdu rediģēšana. Izdevējs uzņemas visus apgrūtinājums, izdevumus un atbildību par Darba tehniskās korekcijas un kļūdu rediģēšanas nodrošināšanu.

1.4. Visa Līguma 1.1.punktā norādītā Darba izmantošanas izņēmumu tiesību termiņa laikā Autoram nav tiesības izmantot Darbu vai tā daļu, lai izveidotu jebkādu cita veida grāmatu. Pēc Līguma 1.1.punktā norādītā Darba izmantošanas izņēmumu tiesību termiņa izbeigšanās Autoram bez ierobežojuma ir tiesības izmantot Darbu vai tā daļu pēc sava ieskaita jebkurā veidā.

1.5. Izdevējam ir tiesības izmantot Darbu tikai saskaņā ar Līguma 1.1.punktā norādīto mērķi. Darba vai tā daļas izmantošana citiem mērķiem (t.sk. citu grāmatu uz papīra nesējiem izdošanā, izmantojot Darbu vai tā daļu; Darba vai tā daļas izmantošana, izdodot grāmatas uz elektroniskajiem nesējiem vai jebkādā citā Darba publiskā izmantošanā un izplatīšanā, t.sk. elektroniskā veidā, piemēram – ar interneta tīkla palīdzību utm.) ir aizliegta, ja vien Puses, pamatojoties uz atsevišķu rakstisku vienošanos nenorunās citādi.

1.6. Izdevējam ir tiesības izmantot Darbu tikai tajā veidā, kādā Autors to nodeva Izdevējam, pamatojoties uz Līguma 1.3.punktu. Izdevējam nav tiesības saīsināt Darba tekstus vai papildināt Darbu ar jebkādiem jauniem tekstiem, ieviest jebkādas izmaiņas Darba tekstos un Autora vārda apzīmējumā, kā arī pievienot Darbā jebkādas ilustrācijas, priekšvārdus, komentārus un citus paskaidrojumu, ja vien Autors, pamatojoties uz atsevišķu vienošanos ar Izdevēju, nav devis atļauju tam.

1.7. Par Izdevējam piešķirtajām atbilstoši Līguma noteikumiem Darba izmantošanas izņēmuma tiesībām Izdevējs apņemas savlaicīgi un pilnā apjomā izmaksāt Autoram Līguma noteikumos paredzēto atlīdzību. Neatkarīgi no tā, vai Izdevējs izmantos vai neizmantos atbilstoši Līgumam piešķirtās Darba izmantošanas izņēmuma tiesības, saņems vai nesaņems Izdevējs gaidāmo peļņu no grāmatas izdošanas, izmaksātā atlīdzība atpakaļ netiek atdota.

1.8. Izdevējs uzņemas visus iespējamos riskus un zaudējumus, visu atbildību par visām iespējamām trešo personu pretenzijām un jebkurām cita veida sekām, kuras radās Izdevējam sakarā ar grāmatas izdošanu.

1.8.1. Izdevējs nenes atbildību par Darba teksta saturu.

1.9. Ne vienai pusei nav tiesības izmantot Darbu neatļautās un nepieklājīgās rīcībās, kuras vērstas pret reliģiju, likumiem vai tikumiskām normām, kā arī darbībās, kuras vērstas pret otras puses labo vārdu (reputāciju), prestižu un interesēm, un nes atbildību par visiem zaudējumiem, kuri var rasties otrai pusei sakarā ar šī punkta pienākumu neizpildīšanu.

2. AUTORA TIESĪBAS UZ DARBU,
AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBA, AUTORA EKSEMPLĀRI

2.1. Autoram pilnā apjomā pieder īpašuma tiesības, kā arī visas citas no īpašuma tiesībām izrietošas un ar spēkā esošo likumdošanu piešķirtas tiesības uz Darbu.

2.2. Autoram pilnā apjomā pieder visas autortiesības uz Darbu, kuras tiek piešķirtas Darba autoram saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu un starptautisko likumdošanu autortiesību aizsardzības jomā.

2.3. Lai norādītu un aizsargātu Autora īpašuma tiesības un Autora autortiesības uz Darbu, Izdevējs apņemas norādīt Autora vārdu:

2.3.1. uz Grāmatas vāka pirmās lappuses;

2.3.2. uz Grāmatas titullapas;

2.3.3. uz Grāmatas otrās lappuses;

2.3.4. jebkurās Grāmatas anotācijās, kā arī citos Grāmatā esošajos komentāros un paskaidrojumos, ja tādi būs;

2.3.5. jebkuros reklāmas materiālos (bukletos, publikācijās utt.) un jebkuros Izdevēja reklāmas pasākumos, akcijās un darbībās, kas saistītas ar Grāmatas reklāmas vai Grāmatas realizācijas kampaņas rīkošanu;

2.3.6. citos gadījumos ar Pušu savstarpēju vienošanos.

2.4. Izdevējs apņemas ar Autora vārdu kopā norādīt autortiesību aizsardzības zīmi – “©”, kā arī citus Autora datus.

2.5. Izdevējs apņemas tieši vai netieši nepārkāpt, t.sk. sadarbojoties vai piesaistot trešās personas, Autora īpašuma tiesības un autortiesības uz Darbu, kā arī veicot Līgumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un starptautisko likumdošanu, t.sk. autortiesību aizsardzības jomā.

2.6. Izdevējs ___ dienu laikā no brīža, kad iziet Grāmatas tirāža, apņemas bez atlīdzības nodot Autoram ___ Grāmatas autoreksemplārus. Augstāk norādīto Grāmatu eksemplāru nodošanu veic, pamatojoties uz nodošanas-pieņemšanas aktiem, kurus Puses paraksta un kuri ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

3. AUTORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Autors apņemas nodot Izdevējam Darbu un piešķirt Izdevējam Darba izmantošanas izņēmuma tiesības saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3.2. Autoram ir tiesības Darba izveides gaitā pēc savas iniciatīvas papildināt Darbu vai ieviest tajā jebkādas izmaiņas, mainīt nosaukumu un Darbā iekļaujamos tekstus, samazināt un/vai palielināt Darbā iekļaujamo tekstu skaitu, ka arī iekļaut Darbā priekšvārdu, pēcvārdu, komentārus vai citus skaidrojumus.

4. IZDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izdevējs apņemas pieņemt no Autora Darbu un izmantot Darba izmantošanas izņēmuma tiesības saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

4.2. Izdevējam ir tiesības izdot Grāmatu, ievērojot Līgumā noteiktos Darba izmantošanas noteikumus, Darba izmantošanas izņēmuma tiesību termiņu, Izdodamās Grāmatas tirāžas apjomu, kurā izmantots Darbs, kā arī citus Līguma noteikumus.

4.3. Grāmatas tirāžas eksemplārus, kas izdoti laikā, kad ir spēkā Darba izmantošanas izņēmuma tiesības, Izdevējam ir tiesības realizēt visā laikposmā, kad ir spēkā Darba izmantošanas izņēmuma tiesības.

4.4. Izdevējam ir pienākums pēc Autora motivēta pieprasījuma nekavējoties piešķirt Autoram visus dokumentus un informāciju, kas apstiprina, ka Izdevēja realizētie Grāmatas eksemplāri ir bijuši izdoti laikā, kad ir spēkā Darba izmantošanas izņēmuma tiesības un šajā Līgumā noteiktās tirāžas ietvaros.

4.5. Izdevējs uzņemas visus apgrūtinājumus, izdevumus un atbildību, kas saistīta ar Grāmatas izdošanu, reklāmu, prezentāciju un realizāciju, ieskaitot materiālu un izejvielu iegādi, Grāmatas eksemplāru glabāšanu, to transportēšanu (piegādi) u.t.t.

4.6. Izdevējs apņemas samaksāt Autoram Autora atlīdzību šī Līguma 6. pantā norādītajā apmērā, kārtībā un termiņos.

5. REKLĀMA

5.1. Visās Izdevēja īstenotajās Grāmatas reklāmas kampaņās (reklāmas bukletos, publikācijās, reklāmas pasākumos, prezentācijās, u.t.t.) Izdevējam Pušu saskaņotos apjomos ir jānorāda Grāmatas Autors.

5.2. Lai reklamētu Autoru, Izdevējs, saskaņojot apjomus ar Autoru, izvieto Grāmatā Autora reklāmu. Autoram ir priekšroka izvietot Grāmatā savu reklāmu un Izdevējs apņemas Pušu saskaņotos apmēros Grāmatā kā arī Grāmatas reklāmas materiālos izvietot Autora reklāmu.

5.3. Izdevējs apņemas saskaņot ar Autoru visu reklāmu, kas tiks ievietota Grāmatā. Izdevējam nav tiesību izvietot Grāmatā tādu personu reklāmu, kuru darbība konkurē ar Autora darbību.

6. AUTORA ATLĪDZĪBAS APMĒRS UN PUŠU SAVSTARPĒJO
NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Par saskaņā ar šī Līguma noteikumiem piešķirtajām Darba izmantošanas izņēmuma tiesībām Izdevējs maksā autoram atlīdzību Ls _____ apmērā, un pievienotās vērtības nodokli Ls ________ apmērā, kopā Ls __________.

6.2. Izdevējs maksā šī Līguma 6.1. punktā noteikto Autora Līguma atlīdzību, veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu uz šajā Līgumā norādīto Autora norēķinu kontu, pamatojoties uz Autora izstādītajiem rēķiniem šādā kārtībā:

6.2.1. Daļu Autora atlīdzības Ls _______ apmērā un pievienotās vērtības nodokli Ls _______ apmērā, kopā Ls ________ Izdevējs maksā Autoram līdz __________.

6.2.2. Atlikušo Autora atlīdzības daļu Ls _______ apmērā un pievienotās vērtības nodokli Ls _____ apmērā, kopā Ls _______ Izdevējs maksā Autoram ___ bankas dienu laikā no brīža, kad parakstīts šī Līguma 1.3. punktā minētais pieņemšanas–nodošanas akts.

6.3. Jebkurš maksājums, ko veicis Izdevējs saskaņā ar šo Līgumu, tiek uzskatīts par samaksātu tikai tad, kad maksājuma summa pilnā apmērā ir ieskaitīta Autora norādītajā rēķinā.

6.4. Gadījumā, ja līgums tiek atcelts pirms termiņa vienpusējā kārtā, un ja šāda atcelšana nav saistīta ar savu no šī Līguma izrietošo saistību nepildīšanu no Autora puses, Autora atlīdzība, kas samaksāta Autoram saskaņā ar šī Līguma 6. pantu, netiek atdota.

7. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ, GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA, ATCELŠANA

7.1. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas Līguma Puses un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses pilnībā izpildījušas savas šajā Līgumā minētās saistības.

7.2. Šo Līgumu var grozīt un papildināt tikai ar abpusēju rakstisku Pušu vienošanos, kas tiek noformēta kā pielikums pie šī Līguma.

7.3. Līgumu var atcelt pirms termiņa šādos gadījumos:

7.3.1. Pēc Pušu rakstiskas vienošanās, kas tiek noformēta kā pielikums pie Līguma;

7.3.2. Vienpusējā kārtā no Autora puses, ja Izdevējs vairāk, kā __ mēnesi aizkavē šī Līguma 6.2.1. vai 6.2.2. punktā paredzētās Autora atlīdzības daļu samaksu, vai ja Izdevējs pārkāpj jebkādu šī Līguma noteikumu, un ___ mēneša laikā no atbilstoša rakstiska Autora brīdinājuma saņemšanas nenovērš pieļauto pārkāpumu.

7.3.3. Vienpusējā kārtā no Izdevēja puses, ja Autors vairāk, kā ____ mēnesi aizkavē Darba nodošanu Izdevējam saskaņā ar šī Līguma 1.3. punktu, vai ja Autors pārkāpj jebkādu šī Līguma noteikumu, un _____ mēneša laikā no atbilstoša rakstiska Izdevēja brīdinājuma saņemšanas nenovērš pieļauto pārkāpumu.

8. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

8.1. Radušos domstarpību gadījumā Puses tās risina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu pārrunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas paredzētajā kārtībā.

8.2. Puses ir viena otrai atbildīgas par Līguma pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu.

8.2.1. Nosakot Pušu atbildību vienam pret otru šī Līguma sakarā Puses ņem vērā LR Civillikuma 1774.panta noteikumus.

8.3. Gadījumā, ja Izdevējs pārkāpj jebkādus no sekojošo Līgumu punktu noteikumiem: 1.1., 1.5., Izdevējs apņemas par katru pārkāpumu izmaksāt Autoram līgumsodu __% apmērā no 6.1.punktā norādītās Autora atlīdzības summas, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas normām kompensēt visus līguma pārkāpšanas rezultātā Autoram radušos zaudējumus, ja tādi būs.

8.4. Par Autoram pienākošās summas izmaksas termiņa pārkāpšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Izdevējs izmaksā Autoram procentus __% apmērā par kavējumu no savlaicīgi neizmaksātās summas par katru kavējuma dienu.

8.5. Izdevējs ir atbildīgs par Autora autortiesību pārkāpumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un starptautiskajai likumdošanai par autortiesību aizsardzības jomu.

9. PAPILDUS NOTEIKUMI

9.1.______________

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

10.1. Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to izlasīja un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina, to parakstot.

10.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros. Katra puse saņem vienu Līguma eksemplāru. Visi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

10.2.1. Visi pielikumi, kuri tiks parakstīti Pušu starpā pēc Līguma noslēgšanas, sastāda 2 (divos) eksemplāros, pievieno Līgumam, visi pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

10.3. Puses apņemas __ dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu maiņu (adresi, nosaukumu, rēķiniem utml.).

10.4. Pēc Līguma parakstīšanas visas iepriekšējās mutiskās vienošanās, kuras panāktas pārrunu ceļā par Līguma noslēgšanu, zaudē spēku.
10.5. Ja jebkāds Līguma noteikums zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus šī Līguma noteikumus, kuri paliek spēkā.

10.6. Visā pārējā, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

/ Aleksandrs Koposovs /
Patika informācija? Dalīties