Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Nomas maksa

27.10.2003

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 2124.pantu, tiklīdz abas puses vienojas par nomas līguma būtiskām sastāvdaļām, t.i. par priekšmetu un maksu, līgums uzskatāms par noslēgtu. Sastādot līgumu, kas saistīts ar nomas maksājumiem, īpaša uzmanība jāpievērš visiem tā nosacījumiem un detalizēti jāizskata līguma noteikumi, lai, gadījumā, ja rodas jebkādas nesaskaņas vai strīdīgi jautājumi, varētu problēmu atrisināt īsā laikā un abām pusēm pēc iespējas izdevīgāk.

Bez Civillikumā paredzētajiem nosacījumiem par nomas maksu, pastāv vēl daži svarīgi akcenti, kuri jāatrunā līgumā attiecībā par nomas maksu.

Nomas maksas apmēra noteikšana.

Nomas maksu var veikt:
  • par visu objektu kopumā;
  • par atsevišķām nomājamā objekta daļām;
  • vai arī, nomājot nekustamo īpašumu, var vadīties pēc iznomājamā īpašuma platības.

Maksājumu valūta.

Līgumā nepieciešams norādīt, kāda valūtā tiek maksāta nomas maksa. Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu norēķinu naudas vienība Latvijā ir lats, tāpēc gadījumā, ja nomas maksa tiek aprēķināta un rēķinu izsniedz citā valūtā, nepieciešams uzrādīta latu ekvivalentu citai nomas maksas valūtai. Puses var noteikt arī pārrēķina kursu: tas var būt kurss rēķina izmaksas dienā vai citā līgumā noteiktā dienā. Turklāt līgumā jāparedz, kurai no pusēm vajadzēs segt valūtas konvertācijas izdevumus.

Norēķinu kartība.

Līguma ir jānosaka kādā gadījumā saistības attiecībā uz nomas maksas kārtošanu ir savlaicīgi izpildītas, kā arī precīzi jāuzrāda dokumenti vai fakti, kas apstiprina samaksas saistību izpildi.

Svarīgs moments, kas arī jānorāda līgumā, ir nomas maksas periodiskuma un tā perioda noteikšana, par kuru tiek izdarīts maksājums.

Fakts, kas rada juridisku pamatu izdarīt maksājumu, ir izsniegtie rēķini, tāpēc rēķins ir nepieciešams dokuments, kārtojot nomas maksas. Mazsvarīgs nav arī termiņš no rēķina izrakstīšanas līdz tā samaksas dienai, piemēram: ne vēlāk kā 10 dienas pirms samaksas dienas. Nomas līgumā var arī noteikt, ka nomas maksu nomnieka vietā drīkst iemaksāt trešās personas.

Pievienotās vērtības nodoklis.

Tā kā lielākā daļa nomas naudas maksājumu tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli – PVN, tad arī līgumā ir svarīgi atspoguļot, vai līgumā noteiktajā nomas maksā PVN ir ietverts vai ne.

Ja nomas maksā PVN tiks ietverts, norādot tā lielumu latos vai atbilstoši līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajai PVN likmei, tad mainoties PVN likmei, starp iznomātāju un nomnieku var izcelties strīds par nomas maksas lielumu.

Nomas maksas mainīšana.

Nosakot līgumā nomas maksas apmērus, svarīgs aspekts ir nomas maksas mainīšanas iespējamība, pamatojums, apjoms un biežums. Atkarībā no pušu interesēm līgumā var būt ietverts aizliegums mainīt nomas maksas apmēru vai – gluži pretēji – iespēja palielināt (parasti) vai samazināt nomas maksu.

Bez tam ir vēl daudz citu apstākļu, kas atkarībā no līguma pušu interesēm var tikt atspoguļoti nomas līgumā attiecībā uz nomas maksu (nomas maksas maiņa atkarībā no inflācijas, nomas maksas maiņas biežuma ierobežojumi – ne biežāk kā vienreiz sešos mēnešos utt.).

Protams, nomas maksas nosacījumi, kurus mēs apskatījām, nav pilnībā izskaidroti, jo katra situācijā jāizskata atsevišķi. Šeit var palīdzē kvalificēts speciālists.

/ Olga Mihailova /
Patika informācija? Dalīties