Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Nedzīvojamo telpu nomas līgums (ar nomnieka interešu aizsardzības elementiem)

27.10.2003

Droši vien daudzi jo daudzi Latvijas uzņēmēji ir noslēguši, vai gatavojas noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu. Sakarā ar pēdējiem notikumiem, kas risinājās celtniecības un saimniecības preču veikalā “EXO” (bijušais “OBI”), kas atrodas Krasta ielā 52, daudzi ir noraizējušies un vēlas aizsargāt sevi no šādiem nepatīkamiem brīžiem, kuri var rasties no tiesiskajām attiecībām minētā līguma sakarā. Kā nomnieks var sevi nodrošināt pret trešo personu rīcību? Kas nepieciešams, lai iznomātāja maiņas gadījumā Jums nerastos problēmas un Jums būtu iespēja netraucēti lietot savas nomātās telpas.

Nomas tiesiskās attiecības, kuras rodas, ja tiek noslēgti nomas līgumi, regulē Latvijas Republikas Civillikuma 2112.-2177.panti. Atbilstoši LR Civillikuma 2112.pantam nomas līgums ir līgums, ar ko viena puse piešķir vai apsola otrai par zināmu nomas maksu kādas lietas lietošanu.

Noslēdzot nomas līgumu, nevajadzētu apstāties pie standarta punktiem, kurus prasa likums, bet iepriekš jau jāapdomā visi momenti, kas varētu rasties šī līguma izpildes laikā. Būtisks moments ir norēķinu kārtība pušu starpā. Līgumā nepieciešams paredzēt, ka nomas maksas par telpu lietošanu ir pastāvīga un nemainīga visa līguma darbības laikā. Ja līgumu paraksta uz ilgu laiku, tad var norunāt termiņu, piemēram 3 gadus, kuru laikā maksa par telpu lietošanu netiek mainīta.

Telpu nodošana no iznomātāja nomniekam jāveic ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu. Pieņemšanas-nodošanas aktā precīzi jānorāda pieņemamo telpu stāvoklis. Uzmanīgi izturieties pret katru sīkumu un bojājumu un aprakstiet to pieņemšanas-nodošanas aktā. Nododot telpas, iepriekš sastādītais akts (pēc līguma parakstīšanas) iznomātājam neļauj prasīt Jums labāku telpu stāvokli nekā tas bija aprakstīts pieņemšanas-nodošanas aktā. Ja nomājamajās telpās Jūs vēlaties veikt remontu un/vai uzlabot telpas, nepieciešams paredzēt iznomātāja kompensācijas iespēju par nepieciešamajiem un derīgajiem izdevumiem sakarā ar tāda remonta un/vai uzlabojumu veikšanu.

Nebūtu arī lieki, ja līgumā Jūs norunāsiet ēkas fasādes un tai pieguļošo telpu izmantošanu izkārtņu un reklāmu izvietošanai. Ja Jums radīsies tāda nepieciešamība, Jūs atbrīvosiet sevi un savus darbiniekus no laika zaudēšanas, lai no Iznomātāja saņemtu tādu atļauju. Un iznomātājs nevarēs Jums aizliegt izmantot ēkas fasādi un tai pieguļošās telpas izkārtņu un reklāmu izvietošanai. Vēl jo svarīgs ir moments, kuram jāpievērš lielāka uzmanība – nomas līguma reģistrācija Zemes grāmatā. Atbilstoši LR Civillikuma 2126.p., ierakstot nomas līgumu zemes grāmatās, nomnieks iegūst lietu tiesību, kas ir spēkā arī pret trešām personām. Un tāda veida reģistrācija sniedz nomniekam garantijas, ka viņš nezaudēs telpu lietošanas tiesības gadījumā, ja mainīsies telpu īpašnieks. Tādējādi, ja iznomātājam tiek atsavināts nomas priekšmets, nomas līgums būs saistošs tā iegādātājam.

Mūsu komentāros tiek izcelti atsevišķas, visbiežāk sastopamās problēmas telpu nomas līgumos. Pievienotajā līgumā Jūs redzēsiet daudzus citus noteikumus, kuri aizsargā Jūsu intereses. Protams, lai sastādītu līgumu, nepieciešams precizēt katra darījuma konkrētus nosacījumus. Mēs esam gatavi Jums sniegt palīdzību gan līgumu sastādīšanā, gan konsultāciju sniegšanā jebkuros jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu.

/ Olga Mihailova /
Patika informācija? Dalīties