Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

10. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Automašīnas nomas līgums

21.10.2004

Ar automašīnas nomu, pamatojoties uz LR likumdošanu saprot- nomu vai īri (viena no juridisko darījumu formām), ko regulē LR Civillikums (2112.-2240.p). Latvijā, kā arī visā pasaulē, automašīnas iznomāšana ir diezgan izplatīts komercdarbības veids. Tāpēc darījumi, kas slēgti šajā sakarā, ir bieži sastopami. Iznomāt automašīnu gan fiziskai, gan juridiskai personai var ikviens kā rakstiski, tā arī mutiski. Bet, parasti, kontrahentu starpā tiek noslēgta rakstiska vienošanās par automašīnas iznomāšanu. Par šādu dokumenta veidu tiks rakstīts šajā rakstā. Mēs centīsimies veltīt uzmanību noteicošajiem momentiem , kas ir svarīgi gan iznomātājam, gan nomniekam, un kas var palīdzēt izvairīties no nesaskaņām, kas var rasties Pusēm, izpildot līgumu. Taču neskaidri, neprecīzi vai divdomīgi līguma noteikumi var radīt strīdus Pušu starpā vai sagādāt grūtības pierādot, kāda bija Pušu noruna pirms līguma slēgšanas.

Pirmkārt, līgumā jāatspoguļo iznomājamās automašīnas galvenie tehniskie parametri (marka, reģistrācijas numurs, izlaiduma gads, šasijas numurs, izmantojamā degviela, virsbūves krāsa, vietu skaits), kā arī viss tas, ar ko automašīna ir nokomplektēta (kondicionieris, stereo sistēma, dokumentācija, elektropakete, aptieciņa). Jo pilnīgāk tiks aprakstīts līguma priekšmets, jo vieglāk Pusēm būs veikt pārbaudi, atdodot automašīnu. Pusēm noderīgi ir norādīt pašreizējo automašīnas stāvokli, tās nenozīmīgos bojājumus, kuri ir nododot automašīnu nomā (ieplīsis starmetis, skrāpējumi, ielocīts bampers). Jo šādu bojājumu esamība, atdodot automašīnu, var tikt uzskatīta par nomnieka vainu.

Uz automašīnas nodošanas brīdi tvertnē esošais degvielas daudzums arī ir būtisks moments, kas ir jāatspoguļo līgumā. Noteikt degvielas trūkstošo daudzumu, par ko būs jāmaksā nomniekam atdodot automašīnu būs vieglāk, ja automašīnas iznomāšanas brīdī tiks norādīts precīzs tvertnē esošais degvielas daudzums. Lai izvairīties no aprēķiniem, novērtējot degvielas vērtību atdodot automašīnu, līgumā var norādīt papildus atlīdzību par trūkstošo degvielu. Automobiļa iznomāšanas laikā ekspluatācijas izmaksas ir jānorāda līgumā (sīks remonts, motoreļļas vai filtru maiņa). Protams, ja līguma termiņš ir 2-3 dienas, tad izmaksu, izņemot degvielas izmaksas, var arī nebūt, bet, ja līgums tiek slēgts uz gadu vai vairāk, tad līgumā ir jāiekļauj jautājums par iznomāšanas laikā veiktajiem remontiem, tehnisko detaļu maiņu, jāatrunā apdrošināšana un tehniskā apskate.

Automašīnas iznomāšanas termiņiem jāpievērš pastiprināta uzmanība tā kā iznomātāja atlīdzība par automašīnas iznomāšanu tiek aprēķināta ņemot vērā faktisko laiku, kad automašīna atradās lietošanā. Tāpēc līgumā tieši jānorāda automašīnas nodošanas laiks un datums, kā arī automašīnas atgriešanas laiks, respektīvi kādā momentā automašīnai jābūt atgrieztai. Automašīnas atdošanas precīzu termiņu noteikšana var palīdzēt, aprēķinot papildus atlīdzību vai līgumsodu tajos gadījumos, ja automašīna netiek atdota laikus.

Un , protams, līgumā nevajag aizmirst norādīt precīzu apmaksas summu par nomu, kuru apmaksā iznomātājs, un tās iemaksas kārtību. Bet parasti, maksa par nomu tiek iemaksāta līguma parakstīšanas brīdī, kā arī var tikt iemaksāta pa daļām. Piemēram, avanss var tikt iemaksāts līguma parakstīšanas brīdī, bet atlikušā daļa- automašīnas atdošanas brīdī.

Sekojoši noteikumi, kuriem ir jāpievērš uzmanība, vispirms, iznomātājam, kas skar zaudējumu atlīdzināšanu, nodarītajiem sakarā ar automašīnas sabojāšanu vai bojāeju, tai skaitā avārijas, nelaimes gadījuma iestāšanās dēļ. Avārija uz ceļiem – ļoti izplatīts automašīnas bojājuma veids. Protams, vienmēr pastāv apdrošināšana, kas segs visus izdevumus. Bet ne vienmēr un arī ne visos gadījumos, apdrošināšana segs pilnīgi visus zaudējumus, turklāt naudas iegūšanas procedūra no apdrošināšanas sabiedrības vai remontdarbu veikšana uz tās rēķina ir ilgstošs process. Līdz ar to iznomātājam izdevīgākais variants būtu izstrādāt zaudējumu atlīdzināšanas kārtību tieši kopā ar nomnieku, iepriekš līgumā paredzot tam atbilstošus noteikumus, jo automašīnas pagaidu īpašnieks uz noteiktu laiku kļūs nomnieks. Lai atvieglotu zaudējumu novērtēšanas procedūru, līgumā iepriekš var norādīt automašīnas vērtību, kuru ņemot vērā var tikt veikta nodarīto zaudējumu novērtēšana.

Automašīnas atdošana – arī ļoti svarīgs moments, it īpaši nomniekam. Automašīnas atdošana jānoformē dokumenta veidā, parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu, iekļaujot līgumā atbilstošus noteikumus vai citā kārtībā. Rakstiski fiksējot automašīnas nodošanu, tiks uzskatīts, ka nomnieks izpildīja savas saistības un viss risks, kas saistīts ar automašīnu, vairs nav viņam saistošs.

Protams, augstākminētie momenti nav visaptveroši, jo katrā atsevišķā gadījumā var izveidoties situācijas, kas prasīs atsevišķu atrunu līgumā. Piemēram, teritorija un automašīnas lietošanas mērķi, automašīnas atdošanas vieta, autovadītāja apliecības dati un citi pusēm svarīgi noteikumi.

Juridiskā biroja «INLAT PLUS»

Jurists Aleksandrs Koposovs


AUTOMOBIĻA NOMAS LĪGUMS Nr. ____

Rīgā, 2004. gada ___________

_____________, personas kods _______________, dzīvesvietas adrese: Rīgā, ________________________, turpmāk tekstā saukts Iznomātājs, kas darbojas pamatojoties uz savu brīvas gribas izpausmi, no vienas puses, un
SIA “________”, reģ. Nr.________, _________ iela, Rīga, LV-_____, turpmāk tekstā saukts Nomnieks, tās ________________________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu, noslēguši šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā automobili:

MARKA
MODELIS
REĢISTRĀCIJAS NUMURS
IZLAIDUMA GADS
VIRSBŪVES NUMURS
MOTORA NUMURS
KRĀSA

turpmāk tekstā sauktu Automobilis.
1.2. Iznomātājs šī Līguma darbības termiņa laikā saglabā īpašuma tiesības uz Automobili.
1.3. Iznomātājs garantē, ka Automobilis ir viņa īpašums, nav ieķīlāts, uz to nav uzlikts liegums, tas neatrodas meklēšanā skarā ar aizdzīšanu un nav apgrūtināts ar nekādām citām saistībām.
1.4. Automobilis tiek nodots Nomniekam Nomnieka saimnieciskajām vajadzībām visa šī Līguma darbības termiņa laikā.
1.4.1. Iznomātājs nodod Automobili ar visiem tā piederumiem (tehnisko pasi, ugunsdzēšamo aparātu, aptieciņu, rezerves riteni, instrumentiem, utt.) šī Līguma parakstīšanas brīdī.

2. PUŠU TIESĪBAS UN SAISTĪBAS

2.1. No brīža, kad Puses parakstījušas šo Līgumu, Nomnieks ir tiesīgs izmantot Automobili mērķiem, kas paredzēti šī Līguma 1.4. pantā.
2.2. Pēc Līguma darbības termiņam beigām vai gadījumā, ja Puses to izbeidz priekšlaicīgi, Nomnieks atdod Iznomātājam Automobili ar visiem tā piederumiem, kas tika nodoti Nomniekam pie šī Līguma parakstīšanas.
2.3. Automobiļa izmantošanas laikā Nomniekam jānodrošina tā apsardzi, t.sk., pret aizdzīšanu un uzlaušanu.
2.4. Nomniekam jāizmanto Automobilis tikai atbilstoši tam, kam tas paredzēts, jāuztur tas tehniski nebojāts un tīrs, bez Iznomātāja atļaujas nav atļauts veikt Automobilī nekādas pārbūves.
2.5. Nomnieks apņemas Līguma darbības termiņa laikā uz sava rēķina veikt nepieciešamo tekošo remontu un segt citus izdevumus, kas saistīti ar Automobiļa ekspluatāciju un uzturēšanu.
2.5.1. Izdevumos, kas saistīti ar Automobiļa ekspluatāciju, iekļauti:
- degvielas iegāde;
- eļļas un citu ķīmisku vielu, kas nepieciešamas Automobiļa ekspluatācijā;
- eļļas un gaisa filtru iegāde un nomaiņa;
- bremžu kluču iegāde un nomaiņa;
- auto riepu (t.sk. riepu kameru) iegāde un nomaiņa;
- dažādu pievadķēžu iegāde un nomaiņa;
- sīku tehnisku remontu veikšana;
- citi izdevumi, kas saistīti ar auto ekspluatāciju.
2.6. Iznomātājs apņemas pilnībā segt visus izdevumus par Automobiļa tehniskās apskates veikšanu un apdrošināšanu atbilstoši obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas programmai.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA STARP PUSĒM

3.1. Saskaņā ar šo Līgumu Nomnieka maksājamā nomas maksa par Automobiļa izmantošanu ir pastāvīga, un sastāda Ls ___ mēnesī. Maksājot nomas maksu, Nomnieks ietur no tās iedzīvotāju ienākuma nodokli 25% apmērā.
3.2. Nomnieks katru mēnesi maksā Iznomātājam šī Līguma 3.1. punktā noteikto nomas maksu līdz katra mēneša, kas seko norēķinu periodam, __.datumam.

4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Puses risina šī Līguma skarā radušos strīdus saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
4.2. Puses ir atbildīgas par šī Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to parakstījušas, un ir spēkā līdz ___.___.__________.
5.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt, priekšlaicīgi izbeigt tikai ar rakstisku Pušu vienošanos, kas kļūst par šī Līguma pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.

6. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

6.1. Katra no Pusēm apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši varētu radīt zaudējumus otras Puses prestižam vai interesēm.
6.2._____________

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Šis Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to ir izlasījušas, un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina ar savu parakstu.
7.2. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros. Katrai Pusei tiek piešķirts viens Līguma eksemplārs. Visiem šī Līguma eksemplāriem piemīt vienāds juridisks spēks.
7.3. Šis Līgums sastādīts uz 3 (trim) lappusēm, Puses paraksta katru lappusi.
7.4. Visi pielikumi pie šī Līguma ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

PUŠU PARAKSTI:

Nomnieks ______________/_____________/ Iznomātājs:_____________/_______/

/ Aleksandrs Koposovs /
Patika informācija? Dalīties