Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

10. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Līgums par datoru un programmu tehnisko apkopi

10.12.2004

Datortehnika(datori, monitori, printeri, skaneri, serveri u.c.) uzņēmumā ir tās lietas, kuras ikdienā palīdz biznesā un privātajā dzīvē. Diezin vai atradīsies tāda firma, kura pašlaik iztiek bez datora. Taču dators, tāpat kā jebkura cita tehnika, prasa saudzīgu apkopi un pareizu apiešanos ar to. Lielā firmā varētu būt desmit un vairāk šādu mašīnu, kuras tur klāt varētu būt vēl arī savstarpēji saistītas. Programmas tām varētu būt gan parastās, gan arī specializētās, tādas kā noliktavu un grāmatvedības programmas. Lai šādu tehniku un programmas uzturētu darbspējīgā stāvoklī, nepieciešama atbilstoša tehniskā apkope no speciālista puses. Par šādu speciālistu varētu būt specializētā firma, kura apkalpo šāda veida tehniku un programmas. Šajā rakstā aplūkosim līguma, kas noslēdzams ar šādu izpildītājfirmu, pamatnostādnes.

Pirmais noteikums, kam jābūt precīzi fiksētam līgumā, ir konkrēto pakalpojumu uzskaitījums, kurus sniedz izpildītājs, kā arī apkalpojamās tehnikas un programmnodrošinājuma specifikācija. Izpildītāja sniedzamie pakalpojumi varētu būt sekojoši:
  • regulāra tehnikas un programmnodrošinājuma profilaktiskā apkope (tehnikas un programmu darbspējas pārbaude, programmu atjaunošana);
  • datortehnikas un programmnodrošinājuma konfigurēšana, pārkonfigurēšana, iestatīšana un regulēšana;
  • datortehnikas un tās sastāvdaļu remonts un nomaiņa;
  • pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar datortehniku un programmnodrošinājumu.

Pakalpojumu sastāvā varētu ietilpt arī tāds pakalpojums kā datorvīrusu iznīcināšana, jo nereti mēdz būt gadījumi, kad lietotāja datorā ievadītā antivīrusu programma nav spējīga tikt galā ar vīrusu novēršanu. Un šeit varētu būt vajadzīga speciālista palīdzība, jo varētu būt inficēts sistēmfails vai par kādas svarīgas programmas funkcionēšanu atbildīgais fails.

Apkalpojamās tehnikas specifikācijā jāietilpst pasūtītāja tehnikas precīzam sarakstam jeb pasūtītāja tehnikas vienību skaita norādei. Piemēram, līgumā varētu norādīt, ka izpildītājs apkalpo pasūtītāja tehnikas desmit vienības.

Pretējā gadījumā pie līguma izpildes varētu izraisīties strīds par to, par kādu tehnikas daudzumu ir bijusi runa pie darījuma noslēgšanas. Apkalpojamo programmu specifikācijā tāpat ir jābūt precīzi atspoguļotām programmām, kuras apkalpo izpildītājs. Jo ir gan tādas pamatprogrammas kā WINDOWS vai OFFICE, gan arī specializētās programmas, tādas kā programma 1C (programma grāmatvedības uzskaites kārtošanai), kura prasa īpašas zināšanas, strādājot ar to. Tāpēc izpildītājam, pirmām kārtām, nepieciešams pie līguma noslēgšanas noskaidrot, kādas programmas viņš ir spējīgs apkalpot līguma ietvaros.

Jautājumam par izpildītāja ātru noreaģēšanu uz problēmu, kāda pasūtītājam radusies ar datoru vai ar programmu, tāpat ir jābūt atrunātam līgumā. Sakarā ar to, ka datora bojājums vai programmas “iziešana no ierindas” pasūtītājam varētu izraisīt zaudējumus, līgumā nepieciešams norādīt konkrētu termiņu, kura laikā izpildītājam būtu jāierodas pie pasūtītāja, lai novērstu radušos problēmu (termiņš parasti tiek norādīts stundās kopš pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža). Šajā gadījumā priekš pasūtītāja būtu labāk, lai šādi paziņojumi tiktu nosūtīti rakstiskā veidā, norādot nosūtīšanas laiku, jo, trūkstot šādam paziņojumam, būtu grūti pierādīt izpildītāja izsaukšanas brīdi (laiku) gadījumā, ja viņš ir pārkāpis savu līgumā noteikto termiņu. Bet priekš izpildītāja būtu labāk norādīt nedēļas dienas, kurās varētu tikt sniegts pakalpojums, kā arī darba laiku, kura periodā izpildītājs var sniegt pakalpojumu. Aprakstot līgumā tehnikas un programmu profilaktiskās apkopes darbu izpildes kārtību, līgumā būtu nepieciešams norādīt šādu darbu veikšanas termiņus vai citus apstākļus, pēc kuriem būtu iespējams precīzi noteikt, kad izpildītājam būtu obligāti jāierodas pie pasūtītāja, lai veiktu profilakses darbus (piemēram, varētu norādīt, ka izpildītājs veic profilakses darbus ik mēnesi līdz katra mēneša piektajam datumam vai vienu reizi ceturksnī). Līgumā tāpat varētu iekļaut noteikumu, saskaņā ar kuru izpildītājs pēc profilakses darbu pabeigšanas obligāti iesniedz pasūtītājam atskaiti par paveiktajiem darbiem, sniedzot savus ieteikumus. Piemēram, ja programmas OUTLOOK pastkastītē ir uzkrājies liels skaits vēstuļu, programma varētu kļūdīties, kā rezultātā vēstules būs zaudētas. Tāpēc pie šādu draudu konstatēšanas izpildītājs varētu ieteikt izņemt nevajadzīgās vēstules no lietotāja pastkastītes.

Līgumā jātiek noteiktai arī kārtībai, kādā jāveic pasūtītāja datortehnikas un tās sastāvdaļu remonta un nomaiņas darbi. Līgumā nepieciešams norādīt šādu darbu izpildes precīzu termiņu un brīdi, no kura tiek skaitīts šis termiņš(piemēram, kopš brīža, kad datortehnika tiek nodota izpildītāja aprūpē). Tomēr būtu jāņem vērā, ka ne jau visos gadījumos ir iespējams ātri izremontēt tehniku, jo mēdz gadīties, ka bojājums prasa detaļas nomaiņu, kuru nepieciešams pasūtīt citā valstī, tāpēc ir vajadzīgs vairāk laika.

Gadījumā, ja datortehnika izietu no ierindas uz ilgāku laiku, puses varētu līgumā paredzēt, ka uz remonta periodu izpildītājs nodod pasūtītāja pagaidu lietošanā savu tehniku (bez maksas vai iznomā to par samaksu).

Izpildītāja pakalpojumu apmaksas noteikumi varētu paredzēt gan ikmēneša abonenta maksu, gan arī maksu par katru pasūtītāja tehnikas vienību. Līgumā ir jābūt precīzi norādītam izpildītāja atlīdzības apmēram un izmaksas termiņam.

Priekš pasūtītāja nebūtu par lieku ierakstīt līgumā noteikumu, pie kura pasūtītājam gadījumā, ja izpildītājs pārkāpj darbu izpildes termiņus, ir tiesības atcelt pasūtījumu un piesaistīt citas personas tā izpildei, bet izpildītājs šajā gadījumā obligāti atlīdzina pasūtītājam zaudējumus un izdevumus, kas pasūtītājam radušies sakarā ar termiņa pārkāpumu no izpildītāja puses un ar šādu personu piesaisti. Nereti datoros var tikt uzglabāta tā īpašniekam vērtīga informācija (tajā skaitā konfidenciāla informācija), kas saistīta ar viņa biznesa kārtošanu, un šādu datu zudums varētu nodarīt ievērojamu kaitējumu. Bet, nododot datoru remontā vai pārstatot programmas, pasūtītājs riskē, ka pie remonta veikšanas dati būs zaudēti vai tiem tiks nodarīts kaitējums (piemēram, ja izpildītāja darbinieki savā darbā nav pietiekami uzmanīgi vai piesardzīgi, vai, piemēram, ja, pārvietojot operācijas sistēmu, izpildītāja darbinieks nesaglabās vēstules pastkastītē vai kādu citu, pasūtītājam vērtīgu datu bāzi).

Tāpēc līgumā varētu paredzēt noteikumu, ka izpildītājs atlīdzina pasūtītājam radušos zaudējumus un nomaksā viņam līgumsodu informācijas zuduma gadījumā izpildītāja vainas dēļ. Līgumā par datortehnikas un programmnodrošinājuma tehnisko apkopi varētu iekļaut arī citus noteikumus (līguma pirmstermiņa laušanas kārtība, komplektējošo daļu iepirkums, konfidencialitātes noteikumi utt.). Jebkurā gadījumā ir jāņem vērā, ka, jo sīkāk līgumā tiks aprakstīts tas, par ko puses ir vienojušās, jo vienkāršāk būs iespējams izvairīties no liekiem strīdiem nākotnē pie līguma izpildes.

LĪGUMS Nr._
PAR DATORTEHNIKAS UN PROGRAMMATŪRAS KOMPLEKSO APKALPOŠANU
Rīgā 2004.gada.

, (turpmāk tekstā Pasūtītājs), tās personā, kas rīkojas, pamatojoties
uz Statūtiem, no vienas puses, un
, (turpmāk tekstā Izpildītājs), tās personā, kas rīkojas, pamatojoties uz
Statūtiem, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā Puses, bez viltus, spaidiem un maldības atbilstoši spēkā esošajai
LR likumdošanai noslēdza šo Līgumu par datortehnikas un programmatūras komplekso apkalpošanu par
sekojošo:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Šī Līguma darbības laikā Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas īstenot Pasūtītāja datortehnikas un programmatūras tehnisko apkalpošanu, kas iekļauj sevī sekojošus darbus (turpmāk tekstā Darbs):
1.1.1. Pasūtītāja datortehnikas un programmatūras regulāra profilaktiska apkope;
1.1.2. Pasūtītāja datortehnikas un programmatūras konfigurēšana, pārkonfigurēšana, iestatīšana un regulēšana, vīrusu likvidēšana;
1.1.3. Pasūtītāja datortehnikas maiņa un/vai remonts;
114. Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar datortehniku un programmatūru, tajā skaitā dažādu konsultāciju sniegšana jautājumos, kas ir saistīti ar Pasūtītāja datortehniku un programmatūru, kā arī cits darbs pēc Pasūtītāja pieprasījuma tehniskās apkalpošanas ietvaros saskaņā ar šo Līgumu.
1.2. Izpildītājs veic Darbu datortehnikas atrašanas vietā, ja Puses nav vienojošās par citu.
1.3. Pasūtītāja apkalpošanas programmatūras specifikācija, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, ir: ,
kā arī citas programmas, kas ietilpst augstākminēto programmu pamatsastāvā vai arī ir uzstādītas Pasūtītāja datortehnikā, tajā skaitā antivīrusa programmas.
1.4. Pasūtītāja apkalpošanas programmatūras specifikācija, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, ir jebkuras Pasūtītāja iekārtas, kas attiecas uz datortehniku (datori, printeri, skeneri u.tml.), kā arī tās sastāvdaļas un komplektējošās daļas (barošanas bloki, dažādas plates, procesori, atmiņa, vadi, kuleri, HDD - diski, klaviatūras, u.tml.).
1.5. Izpildītājs nodrošina sava darbinieka ierašanos Pasūtītāja datortehnikas atrašanās vietā Darba veikšanai ne vēlāk kā stundu laikā no brīža, kad no Pasūtītāja ir saņemts atbilstošs pasūtījums. Izpildītājs nodrošina sava darbinieka ierašanos pie Pasūtītāja darba dienās darba laikā (no 9.00 līdz 18.00), ja puses nav vienojošās par citu.
1.6. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja datortehnikas un programmatūras darbu bez traucējumiem, savlaicīgi izpildot Darbus saskaņā ar šo Līgumu.
1.7. Pasūtītājs apņemas Izpildītāja darbiniekus pielaist datortehnikai un programmatūrai, šī Līguma Darba tiešai izpildei, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt Izpildītājam piekļūšanas paroles, aktivizācijas kodus, informāciju un dokumentāciju, kas ir nepieciešams Darba izpildei.
1.8. Izpildītājs apņemas nodrošināt stingru informācijas konfidencialitātes ievērošanu, kura tapusi zināma viņam vai viņa personālam, sakarā ar šā Līguma Darba izpildīšanu, tajā skaitā informācijas, kas atrodas Pasūtītāja datortehnikā. Šī konfidenciāla informācija ir personīgs komercnoslēpums, kuru Izpildītājam nav tiesību izpaust, nodot to trešajām personām vai izmantot to savos personīgos nolūkos.
2. PASŪTĪTĀJA DATORTEHNIKAS UN PROGRAMMATŪRAS REGULĀRA PROFILAKTISKĀ APKALPOŠANA
2.1. Puses vienojās, ka Pasūtītāja datortehnikas un programmatūras regulāra profilaktiskā apkalpošana
saskaņā ar šī Līguma 1.1.1 .p. Izpildītājam ir jāpilda ne retāk kā reizes . Par atbilstoša
darbinieka ierašanās laiku profilaktiskās apkalpošanas īstenošanai, Izpildītājam ir jāpaziņo Pasūtītājam iepriekš.

2.2. Profilaktiskajā apkalpošana ietilpst darbi, kas saistīti ar Pasūtītajā datortehnikas un programmatūras diagnostiku (pārbaudi, testēšanu), ar mērķi atklāt Pasūtītāja datortehnikas iespējamos bojājumus vai iespējamās kļūmes Pasūtītāja programmatūras darbā.
2.2.1. Gadījumā, ja profilaktiskās apkalpošanas pārbaudes laikā tiek konstatēti kādi bojājumi, kad nepieciešams Pasūtītāja datortehnikas remonts vai maiņa, Izpildītājam, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, ir jāizpilda šādi darbi saskaņā ar šī Līguma 4.1 .p. Gadījumā, ja, veicot profilaktisko apkalpošanu, tiek konstatētas kādas kļūmes Pasūtītāja programmatūrā, Izpildītājam, pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju, ir jāizpilda šādi darbi saskaņā ar šī Līguma 3.1.p..
3. PASŪTĪTĀJA DATORTEHNIKAS UN PROGRAMMATŪRAS KONFIGURĒŠANA, PĀRKONFIGURĒŠANA, IESTATĪŠANA UN REGULĒŠANA,
VĪRUSU LIKVIDĒŠANA
3.1. Darbus, kas saistīti ar Pasūtītāja datortehnikas un programmatūras konfigurēšanu, pārkonfigurēšanu, noskaņošanu un regulēšanu, tajā skaitā vīrusu likvidēšanu, saskaņā ar šī Līguma 1.1.2.p., Izpildītājs izpilda, pamatojoties uz pasūtījumiem no Pasūtītāja, ievērojot šī Līguma 1.5.p. norādīto nosacījumu.
4. PASŪTĪTĀJA DATORTEHNIKAS MAIŅA UN/VAI REMONTS
4.1. Pasūtītāja datortehnikas remontdarbus un/vai darbus, kas ir saistīti ar maiņu, saskaņā ar šī Līguma 1.1.3.p., Izpildītājs īsteno saskaņā ar pasūtījumiem, kurus saņem no Pasūtītāja, ievērojot šī Līguma 1.5.p.norādīto nosacījumu, Izpildītājs izpilda tādus darbus termiņos, kas ir saskaņoti starp Pusēm, bet ne vēlāk
kā dienu laikā no brīža, kad datortehnika ir nodota Izpildītājam.
4.1.1. Izpildītājs, vienojoties ar Pasūtītāju, datortehnikas maiņu un/vai remontdarbus izpilda tās uzstādīšanas vietā vai Izpildītāja meistardarbnīcā.
Gadījumā, ja ir nepieciešams veikt Pasūtītāja datortehnikas maiņu un/vai remontdarbus Izpildītāja meistardarbnīcā, Puses var vienoties par Pasūtītājam nepieciešamās tehnikas nomu no Izpildītāja uz periodu, kamēr Pasūtītāja datortehnika atrodas remontā pie Izpildītāja. Šajā gadījumā Puses vienojas par nomas maksu, kas aprēķināma no tehnikas lietošanas nomas maksas par vienu darba dienu. Gadījumā, ja ir nepieciešams darbs, kas saistīts ar Pasūtītāja datortehnikas maiņu, Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju komplektējošās daļas, kas jāaizvieto, kā arī to maksu, ko Pasūtītājs apmaksā pats.
5. PASŪTĪTĀJA PERSONĀLA APMĀCĪBA DARBAM AR PASŪTĪTĀJA DATORTEHNIKU UN PROGRAMMATŪRU
5.1. Darbus, kas saistīti ar Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar Pasūtītāja datortehniku un programmatūru, saskaņā ar šī Līguma 1.1.4.p., Izpildītājs īsteno, pamatojoties uz pasūtījumiem, kuri saņemti no Pasūtītāja, ievērojot noteikumus, kas norādīti šī Līguma 1.5.p. Pasūtītāja personāla apmācībā ietilpst arī nepieciešamās konsultācijas Pasūtītāja personālam Pasūtītāja datortehnikas un programmatūras jautājumos, ko sniedz Izpildītājs. Pēc Pasūtītāja lūguma konsultācijas Izpildītājs sniedz gan mutiski, gan rakstiski.
6. NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1. Par Darbiem, kas tiek pildīti saskaņā ar šo Līgumu, Pasūtītājs katru mēnesi līdz katra norēķina perioda .datumam maksā Izpildītājām atalgojumu Ls apmērā (ieskaitot PVN 18%).
6.2. Atalgojumā, kas norādīts šī Līguma 6.1.p., neietilpst komplektējošo daļu maksa, ja datortehnika tiek mainīta un/vai tiek veikts tās remontdarbs, kā arī neietilpst patēriņu materiāli (toneris, papīrs, lentas u.tml.), kurus Pasūtītājs apmaksā patstāvīgi.
6.3. Pasūtītājs īsteno visas šajā Līgumā paredzētās apmaksas, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja norēķinu kontā, pamatojoties uz piestādītiem rēķiniem.
7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas radušies no šī līguma vai sakarā ar to, Puses risinās pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties pārrunu ceļā, strīds jāizskata saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

7.2. Gadījumā, ja šī Līguma 1.5.p. noteiktajā termiņā noteikts Izpildītāja darbinieks neierodas uz vietu, kur uzstādīta Pasūtītāja datortehnika, lai izpildītu darbu; vai arī Līguma 4.1.p. norādītā termiņā netiek apmainīta datortehnika un/vai veikts tās remontdarbs, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Izpildītāja Darbiem un pieaicināt trešās personas Darba izpildīšanai, bet Izpildītājs šajā gadījumā apņemas atmaksāt Izpildītājam visus izdevumus un zaudējumus, kuri radušies sakarā ar augstākminēto termiņu pārkāpšanu un Pasūtītāja trešo personu pieaicināšanu minēto Darbu izpildīšanai.
7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba izpildīšanas kvalitāti saskaņā ar šo Līgumu.
7.4. Gadījumā, ja izpildīšanas vai neizpildīšanas gadījumā Pasūtītājam ir nodarīti zaudējumi Izpildītāja vainas dēļ, tajā skaitā būs zaudēta vai bojāta informācija (dati), kuri atrodas Pasūtītāja datortehnikā, vai pārkāpts šī Līguma 1.8.p. nosacījums, Izpildītājam ir jāatlīdzina šādi zaudējumi pilnā apmērā, kā arī jāizmaksā Izpildītājam līgumsods apmērā.
8. LĪGUMA STĀŠANĀS LIKUMĪGĀ SPĒKĀ UN DARBĪBAS TERMIŅŠ
8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to paraksta.
8.2. Šis Līgums darbojas līdz
8.2.1.Gadījumā, ja neviena Puse dienas pirms šī Līguma termiņa beigām neizsaka otrai Pusei rakstiskā
veidā vēlēšanos lauzt šo Līgumu, šis Līgums automātiski tiek pagarināts uz un uz tādiem
pašiem nosacījumiem.
8.2.2. Gadījumā, ja šī Līguma termiņa beigās paliek neizpildītas kādas no Pušu saistībām, šis Līgums tiek automātiski pagarināts līdz to pilnīgai izpildīšanai.
9. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā, kas ir šī Līguma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa.
9.2. Katra Puse var vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, rakstiski brīdinot otru Pusi par to dienas pirms
šādas laušanas un izpildot visas savas saistības, kas paredzētas šajā Līgumā. Gadījumā, ja kāda Puse pārkāpj šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir tiesības nekavējoties lauzt šo Līgumu vienpusējā kārtībā.
10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums satur pilnīgu abu Pušu vienošanos, Puses ir to izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, un apstiprina, to parakstot.
10.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Katra Puse saņem vienu šī Līguma eksemplāru. Visiem šī Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10.3. Šis Līgums sastādīts uz lapām. Puses paraksta katru šī Līguma lapu.
10.4. Visi šā Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
10.5. Visā pārējā, ko neregulē šis Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošās LR likumdošanas.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

/ Aleksandrs Koposovs /
Patika informācija? Dalīties