Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

19. oktobris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Jaunā grāmata!

14.11.2005
Darba attiecību enciklopēdija

Piedāvājam Jums unikālu izdevumu — DARBA ATTIECĪBU ENCIKLOPĒDIJA, līgumi, dokumenti, komentāri.

Izdevuma autors un izstrādātājs — Juridiskais birojs "INLAT PLUS".

Grāmatā doti paraugi līgumiem un dokumentiem, kuri saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu obligāti jānoformē katrā uzņēmumā. Izdevums aptver faktiski visus darba attiecību un darba aizsardzības jautājumus, kas var rasties uzņēmuma darbības gaitā.

Grāmata sastāv no divām daļām (I - darba tiesiskās attiecības, II - darba aizsardzība), 28 nodaļām, vairāk nekā 150 līgumu paraugiem un pavaddokumentiem, kā arī juristu komentāriem par katru grāmatas nodaļu, lai Jūs labāk saprastu izklāstīto materiālu.

Grāmata paredzēta uzņēmumu un firmu vadītājiem, kadru nodaļu vadītājiem, darba aizsardzības speciālistiem, juristiem un grāmatvežiem, kā arī visiem citiem, kas interesējas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību.

Grāmatas apjoms aptuveni 800 Ipp. Visi līgumi, dokumenti un to komentāri sniegti LATVIEŠU un KRIEVU valodā.

SATURS

I DAĻA
DARBA TIESISKĀS ATTIECĪBAS

1. Pieņemšana darbā.
1.1. Aptaujas lapa (paraugs)
1.2. Iesniegums par pieņemšanu darbā un darba līguma noslēgšanu
1.3. Darba devēja rīkojums par darbinieka pieņemšanu darbā

2. Darba līgums.
2.1. Darba līgums (parastais variants)
2.2. Darba līgums (ar darba devēja interešu aizsardzības elementiem)
2.3. Darba līgums (ar darbinieka interešu aizsardzības elementiem)
2.4. Darba līgums (iekļauts noteikums par komercnoslēpuma neizpaušanu)
2.5. Darba līgums (nosakot pārbaudes termiņu)
2.6. Darba līgums (ja tiek veikts papildu darbs)
2.7. Darba līgums (ja tiek veikts darbs īpašos apstākļos)
2.8. Darba līgums (ja tiek veikts nakts darbs)
2.9. Darba līgums (ja tiek veikts maiņu darbs)
2.10. Darba līgums (ja tiek noteikts nepilns darba laiks)
2.11. Darba līgums (ja tiek noteikts summētais darba laiks)
2.12. Vienošanās par grozījumiem darba līgumā (paraugs)
2.13. Darba līgumu uzskaites žurnāls (paraugs)
2.14. Rīkojums par darbinieka norīkošanu darba līgumā neparedzēta darba veikšanai (paraugs)

3. Kolektīvais darba līgums.
3.1. Iesniegums par kolektīvā darba līguma noslēgsi nu (paraugs)
3.2. Pilnvara pārstāvēt darbiniekus (paraugs)
3.3. Darbinieku kopsapulces (konferences) protokols (paraugs)
3.3. Darba koplīgums (paraugs)
3.4. Vienošanās par grozījumiem un papildinājumiem darba koplīgumā (paraugs)

4. Līgums par pilnu materiālo atbildību.
4.1. Līgums par pilnu individuālo materiālo atbildību (parastais variants)
4.2. Līgums par pilnu individuālo materiālo atbildību (nododot automašīnu)
4.3. Līgums par pilnu individuālo materiālo atbildību (nododot materiālās vērtības saskaņā ar inventāra grāmatu)
4.4. Līgums par pilnu individuālo materiālo atbildību (nododot dienesta zīmogus)
4.5. Līgums par dienesta mobilā tālruņa nodošanu un izmantošanu (paraugs)
4.6. Materiālo vērtību nodošanas un pieņemšanas akts (parastais variants)
4.7. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas akts (paraugs)

5. Darba kārtības noteikumi.
5.1. Darba kārtības noteikumi (paraugs)
5.2. Pielikums darba kārtības noteikumiem - darbinieku paraksti (paraugs)
6. Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu.
6.1. Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu (paraugs)

7. Vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu.
7.1. Vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (paraugs)
7.2. Vienpusēja atkāpšanas no vienošanas par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (paraugs) 7.3. Līgums par abpusēju atkāpšanos no vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (paraugs)

8. Darba samaksa.
8.1. Darba devēja rīkojums par darba samaksas noteikšanu (paraugs)
8.2. Darba devēja rīkojums par laika algas sistēmas organizēšanu (paraugs)
8.3. Darba devēja rīkojums par akorda algas sistēmas organizēšanu (paraugs)
8.4. Darba devēja rīkojums par jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu (paraugs)
8.5. Darba devēja rīkojums par grozījumiem spēkā esošajā darba samaksas sistēmā (paraugs)
8.6. Izziņa par darba samaksu (paraugs)
8.7. Vienošanās par darba samaksas izmaksu ar pārskaitījumu (paraugs)
8.8. Darba samaksas aprēķins (paraugs)
8.9. Rīkojums par ieturējumu no darba samaksas, lai atlīdzinātu darba devējam radušos zaudējumus (paraugs)
8.10. Prasības pieteikums par zaudējumu atlīdzināšanu (paraugs)

9. Darbinieka nosūtīšana komandējumā.
9.1. Rīkojums par darbinieka nosūtīšanu komandējumā (paraugs)
9.2. Vecāku (aizbildņa) rakstveida piekrišana tādas personas nosūtīšanai komandējumā, kura ir jaunāka par 18 gadiem (paraugs)

10. Darbinieka atstādināšana no darba.
10.1. Darba devēja rīkojums par darbinieka atstādināšanu no darba (paraugs)

11. Darba kārtības noteikumu pārkāpums.
11.1. Rīkojums par dienesta izmeklēšanas veikšanu (paraugs)
11.2. Rīkojums par rakstisku paskaidrojumu sniegšanu (paraugs)
11.3. Akts par veikto dienesta izmeklēšanu (paraugs)
11.4. Rīkojums par rājiena izteikšanu darbiniekam (paraugs)

12. Darba līguma uzteikums.
12.1. Iesniegums par darba līguma uzteikumu (paraugs)
12.2. Darba devēja rīkojums par darba līguma uzteikumu (paraugs)
12.3. Darbinieka un darba devēja vienošanās izbeigt darba līgumu, pirms beidzies uzteikuma termiņš (paraugs)
12.4. Darba devēja rīkojums par darba līguma uzteikumu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu (paraugs)
12.5. Paziņojums par darbinieku kolektīvo atlaišanu (paraugs)
12.6. Savstarpēja vienošanās par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu (paraugs)
12.7. Izziņa par darba attiecībām (paraugs)

13. Uzņēmuma pāreja citai personai.
13.1. Informatīva vēstule par tiesību un pienākumu pāreju (paraugs)
13.2. Paziņojums par uzņēmuma pāreju (paraugs)

14. Darba laiks.
14.1. Vienošanās par virsstundu darbu (paraugs)
14.2. Darbinieku darba laika uzskaites tabula (paraugs)
14.3. Maiņu/darbu grafiks (paraugs)

15. Atpūtas laiks.
15.1. Darba devēja rīkojums par darbinieka nodarbināšanu svētku dienā (paraugs)
15.2. Darbinieka iesniegums par papildu pārtraukuma piešķiršanu (paraugs)
15.3. Darba devēja rīkojums par papildu pārtraukuma piešķiršanu (paraugs)
15.4. Atvaļinājumu grafiks (paraugs)
15.5. Darbinieka un darba devēja vienošanās par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (paraugs)
15.6. Darbinieka rakstveida piekrišana atvaļinājuma daļas pārcelšanai uz nākamo gadu (paraugs)
15.7. Darba devēja rīkojums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pagarināšanu (paraugs)
15.8. Darbinieka iesniegums par papildatvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas (paraugs)
15.9. Darba devēja rīkojums par papildatvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas (paraugs)
15.10. Darbinieka iesniegums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu (paraugs)
15.11. Darba devēja rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu (paraugs)
15.12. Darbinieka iesniegums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu (paraugs)
15.13. Darba devēja rīkojums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu (paraugs)

16. Individuālie darba strīdi.
16.1. Vienošanās par individuālo darba strīdu komisijas izveidošanu (paraugs)
16.2. Iesniegums par individuālo darba strīdu (paraugs)
16.3. Individuālo darba strīdu komisijas lēmums (paraugs)
16.4. Iesniegums par izpildraksta izsniegšanu (paraugs)
16.5. Prasības pieteikums par atjaunošanu darbā (paraugs)

17. Kolektīvie darba strīdi
17.1. Iesniegums par kolektīvo darba strīdu (paraugs)
17.2. Izlīgšanas komisijas lēmums kolektīvajā tiesību strīdā (kolektīvajā interešu strīdā)
17.3. Domstarpību protokols par darba koplīgumu (paraugs)
17.4. Vienošanās par kolektīvā darba strīda atrisināšanu ar samierināšanas metodi (paraugs)
17.5. Vienošanās par kolektīvā darba strīda nodošanu šķīrējtiesai (paraugs)
17.6. Vienošanās par izlīgšanas komisijas izveidošanu (paraugs)
18. Profesiju klasifikators.
19. Pielikumi.
19.1. Darbi, kuros atjauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem
19.2. Darbi, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus
19.3. Sezonas rakstura darbi
19.4. Darbi jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku


II DAĻA
DARBA AIZSARDZĪBA

1. Darba vides iekšējā uzraudzība.
1.1. Rīkojums par darba vides iekšējās uzraudzības plānu (paraugs)
1.2. Daba vietu pārbaude un esošo darba vides riska faktoru noteikšana (paraugs)
1.3. Darba vides riska novērtēšanas rezultāti (paraugs)
1.4. Darba vides riska faktori, kuriem aizliegts pakļaut grūtnieces un sievietes, kuras baro bērnu ar krūti
1.5. Darba vides riska faktori un darbi, kas grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, var radīt risku drošībai un veselībai

2. Obligātās veselības pārbaudes.
2.1. Rīkojums par darbinieku nosūtīšanu uz obligāto veselības pārbaudi (paraugs)
2.2. Darbinieku saraksts, kuru darbs saistīts ar darba vides veselībai kaitīgo
2.3. Obligāto veselības pārbaužu uzskaites žurnāls (paraugs)
2.4. Obligātās veselības pārbaudes karte (paraugs)
2.5. Līgums par darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšanu (paraugs)
2.6. Pielikums līgumam par darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšanu (paraugs)
2.7. Darbu saraksts un obligāto veselības pārbaužu biežums personām, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai
2.8. Personas medicīniskā grāmatiņa (paraugs)

3. Darba aizsardzības instruktāža.
3.1. Rīkojums par darba aizsardzības speciālista norīkošanu (paraugs)
3.2. Darba aizsardzības ievadinstruktāžas žurnāls (paraugs)
3.3. Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā žurnāls (paraugs)
3.4. Darba aizsardzības instrukcija, strādājot ar datortehniku (paraugs)
3.5. Vieglās automašīnas vadītāja darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.6. Darba aizsardzības instrukcija, strādājot ar kases aparātu (paraugs)
3.7. Pavāra darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.8. Darba aizsardzības instrukcija, strādājot ar kopēšanas aparātu (paraugs)
3.9. Bufetnieka darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.10. Darba aizsardzības instrukcija krāvējam, kurš papildus veic noliktavas pārziņa pienākumus (paraugs)
3.11. Autotransporta līdzekļu remonta un tehniskās apkopes atslēdznieka darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.12. Bārmeņa darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.13. Oficianta darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.14. Pārtikas preču pārdevēja darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.15. Ražošanas un dienesta telpu apkopēju darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.16. Ekspeditora (precu pieņēmēja) darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.17. Tirdzniecības zāles kasiera darba aizsardzības instrukcija (paraugs)
3.18. Autokrāvēja vadītāja darba aizsardzības instrukcija (paraugs)

4. Individuālie aizsardzības līdzekļi.
4.1. Rīkojums par individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu (paraugs)
4.2. Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi (paraugs)
4.3. Darbi, kuros lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi
4.4. Individuālo aizsardzības līdzekļu saraksts

5. Drošības zīmes darba vietās.
5.1. Signālkrāsojuma nozīme
5.2. Darba vietās lietojamās drošības zīmes
5.3. Darba vietās lietojamie roku signāli

6. Apmācība pirmās palīdzības sniegšanā.
6.1. Rīkojums par darbinieku nosūtīšanu uz apmācību pirmās palīdzības sniegšanā (paraugs)
6.2. Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo medicīnisko materiālu minimums

7. Darbinieku pārstāvība darba aizsardzības jomā.
7.1. Līgums par uzticības personu skaita noteikšanu (paraugs)
7.2. Darbinieku uzticības personas ievēlēšanas sapulces protokols (paraugs)
7.3. Ieteicamais uzticības personu skaits, kuras pārstāv nodarbinātos darba aizsardzības jomā, atbilstoši nodarbināto skaitam uzņēmumā

8. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite.
8.1. Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi (paraugs)
8.2. Rīkojums par komisijas izveidošanu nelaimes gadījuma izmeklēšanai (paraugs)
8.3. Akts par nelaimes gadījumu darbā (paraugs)
8.4. Atzinums par nelaimes gadījumu darbā (paraugs)
8.5. Paziņojums par nelaimes gadījumā darbā gūtajiem veselības traucējumiem un darba devēja zaudējumiem (paraugs)
8.6. Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls (paraugs)

9. Bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība. Bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšana un uzskaite.
9.1. Līgums par bīstamās iekārtas pārbaudi (paraugs)
9.2. Bīstamās iekārtas pārbaudes protokols (paraugs)
9.3. Paziņojums par bīstamās iekārtas avāriju (paraugs)
9.4. Bīstamās iekārtas avārijas izmeklēšanas akts (paraugs)
9.5. Paziņojums par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu bīstamās iekārtas
9.6. Bīstamo iekārtu saraksts
9.7. Minimālā informācija, kas iekļaujama kravas celtņa (cilvēku celšanai paredzēta pacēlēja) pasē
9.8. Bīstamo iekārtu pārbaudes zīmes (paraugs)
9.9. Visu tipu celtņu operatora darba aizsardzības instrukcija, (paraugs)
9.10. Pacēlēju (torņu) operatoru darba drošības instrukcija (paraugs)
9.11. Norīkojums darbam ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos (paraugs)
9.12. Kravas celtņu lietošanas ilgums
9.13. Minimālie kravas celtņa (cilvēku celšanai paredzēta pacēlāja) uzstādīšanas attālumi no tranšeju un būvbedru malām
9.14. Norīkojums darbam ar pacēlāju elektropārvades līniju aizsargjoslā (paraugs)

Lai iegādātos minēto šo izdevumu, lūdzam vērsties:

SIA “Merkūrijs LAT”
Riepnieku iela 6, Rīga, LV-1050.
Tālrunis: 7223433
Fakss: 7223034
e-pasts: merkurijslat@apollo.lv

Patika informācija? Dalīties