Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

19. oktobris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Būvniecības (remontdarbu) līgums

14.11.2005
Pašreizējais celtniecības trakums ir pārņēmis gandrīz ikvienu. Tiek būvētas savrupmājas, guļbūves, daudzdzīvokļu mājas un biroju ēkas. Vilinošie kredītiestāžu piedāvājumi aicināt aicina izremontēt veco dzīvoklīti vai nolīgt celtniecības brigādi savas sapņu pils realizācijai.

Šajā rakstā apskatīsim visbiežāk sastopamās problēmsituācijas un mēģināsim atrast atbildes par jautājumiem, kas saistīti ar būvniecības norisi, pievienotajā būvniecības līguma paraugā.

Juridiskā prakse rāda, ka visbiežāk profesionālu speciālistu palīdzība tiek meklēta jau pašām pusēm neatrisināmu strīdu gadījumos, vēršoties pie jurista ar ļoti “šķidru” līgumu vai vispār bez tā. Vispārzināma ir valstī pastāvošā ilgās tiesvedības problēma, jo īpaši jau būvniecības nozarē, kas prasa ne tikai zināmus izdevumus, bet arī laiku un lielu pacietību.

Tāpēc arī, ieteicams jebkurai pusei – gan pasūtītājam, gan būvētājam nopietni izvērtēt visas iespējamās juridiskās nianses, kas varētu skart jebkuru būvniecības posmu – sākot ar kvalitatīvu materiālu iegādi un beidzot ar objekta nodošanu ekspluatācijā.

Jo vairāk tiek ieguldīts laiks un speciālistu konsultācijas, sagatavojot būvniecības līgumu, jo lielāka vēlāk ekonomija risinot radušos strīdus tiesas ceļā. Jebkuram līgumam, t.sk. arī būvniecības līgumam ir jābūt objektīvam, tam nevajadzētu izvirzīt priekšrocības vienai vai otrai pusei. Visbiežāk redzēts, ka celtniecības kompānijai nav nekādu sankciju par savlaicīgi nenodotu kādu darbu posmu, savukārt pasūtītājam par jebkuru pārkāpumu ir paredzētas lielas soda naudas.

Svarīgākās nianses, kam jāpievērš liela uzmanība būvniecības līgumos, ir termiņi (gan būvniecībai vispār kopumā, gan atsevišķiem būvniecības posmiem, gan norēķiniem), būvniecības veikšanas un būvniecībā izmantojamo materiālu kvalitāte, garantijas, apdrošināšana u.c. Pasūtītājam arī ļoti skaidri ir jāizlemj, vai būvētājs būs arī būvatļaujas saņēmējs un kas nodarbosies ar objektu nodošanu ekspluatācijā. Zinot, cik laika aizņem dažādu formalitāšu kārtošana dažādās valsts iestādēs, jo īpaši, nepārzinot būvatļaujas saņemšanai nepieciešamās nianses, ieteicams jau sākotnēji līguma priekšmetā noteikt būvētāja pienākumu saņemt būvatļauju. Ar būvatļaujas saņemšanas brīdi varētu noteikt arī būvniecības sākuma datumu.

Kā viens no būvatļaujas saņemšanai nepieciešamiem dokumentiem ir būvuzraudzības līguma noslēgšana. Tā mērķis ir veikt pasūtītāja interešu ievērošanas kontroli būvniecības laikā, būvuzrauga pienākumos ietilpst pārbaudīt, kā darbi tiek veikti, vai saskaņā ar līgumu un pārstāvēt pasūtītāju kā pilnvarotai personai, kā arī būvuzraugi slēdz ar būvētājiem darbu nodošanas aktus. Būtībā pasūtītājam ir diezgan lielā mērā šai personai jāuzticas, tomēr katram pašam ir jārūpējas par savu interešu ievērošanu. Ja pasūtītājs personīgi nekontrolē objektā notiekošo, arī ne tik godprātīgs būvētājs šādā gadījumā darbus izpildīs daudz paviršāk. Ja tam visam klāt nāk nepilnīgs līgums, strīdi pušu starpā garantēti. Nevajadzētu arī aizmirst, ka būvuzraudzības atbildību var apdrošināt, tādejādi samazinot iespējamos tīšos vai neuzmanības dēļ radušos zaudējumus. Līgumā var iestrādāt arī atsauces uz autoruzraudzību, ko veic pats projekta autors vai pilnvarotā persona. Ja būvuzraugs seko līdzi tehniskām lietām, tad autoruzraugs kontrolē, vai objekts tiek būvēts saskaņā ar projektu, būvniecības posmus dokumentējot autoruzraudzības žurnālā.

Protams, LR Civillikums nosaka uzņēmēja atbildību par pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, ja nav savlaicīgi veikti darbi vai arī tie izpildīti nekvalitatīvi, taču pasūtītājam šie zaudējumi ir jāpierāda, un tieši tāpēc ir svarīgi sagatavot labu būvniecības līgumu, kur tiek noteikta arī pasūtītāja, būvuzrauga un autoruzrauga atbildība, kārtība, kādā jānodod darbu posms vai jānorēķinās par tiem, kāda ir ekspertīžu veikšanas kārtība, kādas ir sankcijas utml.

Zinot, cik bieži dažādi, t.sk. arī būvniecības uzņēmumi tiek pasludināti par maksātnespējīgiem un līdz ar to arī par tādiem, no kuriem praktiski nekas nav piedzenams, noteikti ieteicami ir pirms būvniecības kompānijas izvēles, veikt kaut elementārākos pasākumus, lai noskaidrotu konkrētās kompānijas jau realizētos projektus, sadarbības pieredzi ar bankām, pamatkapitāla lielumu, tiesvedībā esošas lietas un kompānijas tēlu sabiedrībā vispār. Ja būvniecības kompānija atsakās no atbildības apdrošināšanas, un tai ir minimālais pamatkapitāls (kas iespējams ir vecas automašīnas izskatā), tad no šādas kompānijas pakalpojumiem, kaut lētākiem, ir jāatsakās vispār, ja vien nav citi šo kompāniju ļoti pozitīvi raksturojoši rādītāji, piemēram nopietnas rekomendācijas no šīs jomas speciālistiem.

Pasūtītājam, un jebkuram, kas gatavojas parakstīt līgumu, kurā par preci vai pakalpojumiem ir jāmaksā jebkāda summa, jāpievērš uzmanība ik katram vārdam līgumā, kas skar pienākumus veikt jebkādu naudas līdzekļu samaksu. Nevar atstāt novārtā šādu būvētāja piedāvātu līguma punktu “darbu vērtība par objektu sastāda sākot ar ….”. Vai arī “pasūtītāja pienākums ir veikt visu izpildītāja piestādīto rēķinu samaksu”. Protams, ka dažādā informācijas plūsma ir arī pasūtītājus darījusi gudrākus un piesardzīgākus, tomēr piedāvājam apskatīt būtiskākos būvniecības līguma nosacījumus (paraugā pievienots līguma kodols), no kura pasmelties var gan mazie, gan lielie pasūtītāji.

[Šeit piedāvājam ievietot pilnīgi visus līgumā izmantotos terminus ar paskaidrojumiem]

1.pants
Līguma priekšmets
1.1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem pasūtītājs uzdod, un uzņēmējs uzņemas saistības veikt pasūtītājam objektā darbus, kas noteikti šajā līgumā, t.i.:
- pamatojoties uz tehnisko projektu izstrādāt un saskaņot ar pasūtītāju kopējo un posmu tāmes, darbu grafiku, kā arī citus nepieciešamos līguma dokumentus, kuru izstrāde ir obligāta darbu uzsākšanai, veikšanai un pabeigšanai objektā, kā arī objekta nodošanai ekspluatācijā;
- visu atļauju, saskaņojumu saņemšana no valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām kompetentām iestādēm, kā arī to reģistrācijas veikšana, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošās LR likumdošanas normām darbu uzsākšanai, veikšanai un pabeigšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā;
- iekārtu piegāde un uzstādīšana objektā, kā arī materiālu iegādāšanās un to piegāde objektā, kas nepieciešami šajā līgumā paredzēto darbu izpildei;
- tieša darbu veikšana objektā pa posmiem un pa posmiem paveiktā darba nodošana pasūtītājam, pamatojoties uz darbu posma pieņemšanas – nodošanas aktiem, pilna darbu apjoma veikšana, objekta nodošana pasūtītājam, pamatojoties uz objekta galīgās pieņemšanas – nodošanas aktu, objekta nodošana ekspluatācijā, pamatojoties uz aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši šim līgumam, kā arī LR spēkā esošās likumdošanas normām.
- garantijas apkalpošana, t.i. novērst visus defektus un trūkumus, ko pasūtītājs atklās darbos, ko uzņēmējs veicis atbilstoši šī līguma noteikumiem, pirms vai pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
1.2. Uzņēmējs apņemas visus līgumā minētos darbus pilnībā pabeigt līdz ___.gada ________________.

2.pants
Apdrošināšana
2.1. Uzņēmējs apliecina, ka uz šī līguma noslēgšanas brīdi viņš ir noslēdzis spēkā esošu uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kas ir obligāts atbilstoši LR spēkā esošās likumdošanas normām un kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kas var rasties pasūtītājam un/vai trešām personām uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, pildot šajā līgumā paredzētos darbus.
2.2. ___ dienu laikā no šī līguma noslēgšanas uzņēmējs apņemas uz sava rēķina apdrošināt par labu pasūtītājam summas Ls ________ apmērā visus iespējamos zaudējumus, kas var rasties pasūtītājam, kā arī līgumsodus, kas jāizmaksā pasūtītājam sekojošu iemeslu dēļ:
a) pasūtītājs lauž šo līgumu uzņēmēja vainas dēļ;
b) atbilstoši šī līguma noteikumiem noteiktās garantijas apkalpošanas neveikšana, kā arī nekvalitatīva vai nesavlaicīga veikšana.
2.3. Augstāk minētā uzņēmēja iespējamo zaudējumu un līgumsodu apdrošināšana neatbrīvo uzņēmēju no šī līguma uzņemtām saistībām kvalitatīvi un savlaicīgi izpildīt darbus un izmantot materiālus un nodrošināt garantijas apkalpošanu.

3.pants
Apakšuzņēmums
3.1. Veicot darbus atbilstoši šim līgumam, uzņēmējam ir tiesības piesaistīt šajā līgumā paredzēto atsevišķu darbu veidu vai darbu posmu izpildei trešās personas, turpmāk tekstā sauktas apakšuzņēmēji.
3.2. Ja uzņēmējs šajā līgumā paredzēto darbu veikšanai piesaista apakšuzņēmējus, tas nerada nekādas izmaiņas šajā līgumā noteiktajās uzņēmēja saistībās. Šajā gadījumā uzņēmējs paliek vienīgā puse, kas ir pilnībā atbildīga pasūtītājam par apakšuzņēmēju darbībām kā par savām paša, un viņam nav tiesību šai sakarā izvirzīt jebkādus iebildumus.

4.pants
Iekārtas un materiāli
4.1. Uzņēmējs apņemas piegādāt un uzstādīt objektā visas iekārtas, kuras nepieciešams izmantot šajā līgumā paredzēto darbu izpildei. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību, t.sk. arī pret trešām personām, par objektā izvietoto iekārtu bojājumu, zaudējumu vai bojāeju neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam vai ir nomātas no trešām personām.
4.2. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem, ko pasūtītājam vai trešām personām var radīt objektā izvietotās iekārtas.
4.3. Uzņēmējs, pamatojoties uz kopējo un posmu tāmēm apņemas iegādāties un piegādāt uz objektu materiālus, kas saskaņā ar tehnisko projektu nepieciešami darbu veikšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā.
4.4. Uzņēmējs apņemas izmantot darbu veikšanai materiālus un iekārtas, kuru izmantošanu atļauj LR spēkā esošie būvniecības normatīvi. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par darbu izpildē izmantojamiem materiāliem, t.sk. Par to kvalitāti un to atbilstību spēkā esošo LR normatīvo dokumentu prasībām.

5.pants
Kopējā un posmu tāmes, darbu grafiks
5.1. Uzņēmējs apņemas izstrādāt kopējo tāmi un posmu tāmes, kas attiecīgi ietver darbu un materiālu vērtību un darbu un materiālu vērtības daļas, kas proporcionāli sadalītas atbilstoši darbu apjomam, kas jāveic katrā konkrētā darbu posmā.
5.2. Kopējā tāme un posmu tāmes jāaizstrādā atbilstoši LR spēkā esošās likumdošanas normu prasībām.
5.3. Vienlaikus ar kopējās tāmes un posmu tāmju izstrādāšanu uzņēmējs saskaņā ar tehnisko projektu, kopējo un posmu tāmēm izstrādā darbu grafiku, kurā jānorāda katra darbu posma apraksts, katrā konkrētā posmā iekļauto darbu izpildes sākuma un beigu datums, kā arī citi nepieciešamie elementi.
5.4. Uzņēmējs apņemas izstrādāt un iesniegt pasūtītājam kopējo un posmu tāmes, un darbu grafiku ____ laikā no brīža, kad abas puses parakstījušas šo līgumu.
5.5. Darbu grafiks pēc tam, kad puses ir to saskaņojušas un pasūtītājs apstiprinājis, nevar tikt grozīts citādi, kā ar pušu savstarpēju rakstveida vienošanos.

6.pants
Darbu izpildes kārtība
6.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt, veikt un pabeigt šajā līgumā paredzētos darbus pa posmiem atbilstoši saskaņotajām tāmēm un darbu izpildes projektam.
6.2. Uzņēmējs apņemas izpildīt šajā līgumā paredzētos darbus pienācīgā kvalitātē pa posmiem, pamatojoties uz darbu posmu pieņemšanas – nodošanas aktiem, nodot pa posmiem izpildītos darbus pasūtītājam, pilnībā pabeigt darbus un nodot objektu pasūtītājam, pamatojoties uz objekta galīgās pieņemšanas – nodošanas aktu, un nodot objektu ekspluatācijā, pamatojoties uz aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā.
6.3. Izpildot šajā līgumā paredzētos darbus, uzņēmējs apņemas ievērot instrukcijas par darba aizsardzību un drošības tehniku, apkārtējās vides aizsardzību, ugunsdrošību un citus spēkā esošo normatīvo aktu noteiktos obligātos noteikumus un instrukcijas.

7.pants
Tehniskā uzraudzība
7.1. Lai nodrošinātu kontroli pār to, kā uzņēmējs veic darbus, un veiktu inspekciju atbilstoši šī līguma noteikumiem, pasūtītājs nozīmē tehnisko uzraudzību.
7.2. Pasūtītājs nodod uzņēmējam to personu sarakstu, kurām, papildus tehniskai uzraudzībai, arī ir tiesības iekļūt objektā visu šī līguma darbības laiku.
7.2. Tehniskai uzraudzībai ir tiesības jebkurā laikā kontrolēt to, kā uzņēmējs veic darbus atbilstoši šī līguma noteikumiem.
7.3. Tehniskai uzraudzībai veicot kontroli, uzņēmējs pēc tehniskās uzraudzības pieprasījuma apņemas iesniegt to materiālu paraugus, ko viņš piegādā darbu izpildes gaitā, kā arī citas ziņas un informāciju, kas saistītas ar darbu veikšanu atbilstoši šī līguma noteikumiem.
7.4. Uzņēmējam nekavējoties jāsniedz pasūtītājam mutiska atskaite pēc pirmā viņa pieprasījuma.

8.pants
Darbu grozīšanas kārtība
8.1. Pasūtītājam ir tiesības izdarīt jebkurus grozījumus darbu izpildes procesā, brīdinot par to uzņēmēju _____ iepriekš.
8.2. Uzņēmējam ir jāpieņem visi darbu izpildes procesā pasūtītāja izdarītie grozījumi un jāizpilda pušu papildus saskaņotajos termiņos. Uzņēmējs ___ dienu laikā no brīža, kad no pasūtītāja saņemti darbu grozījumi, rakstveidā informē pasūtītāju par to, kā šādu grozījumu sekas atspoguļosies darbu izpildes projektā, kopējā un posmu tāmēs.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt minētos grozījumus to izpildei vai nepieņemt tos, informējot par to uzņēmēju.

9.pants
Darbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā
9.1. Pēc katra darbu posma pabeigšanas uzņēmējs nosūta pasūtītājam paziņojumu par konkrēta darbu posma pabeigšanu un iesniedz viņam atskaiti par konkrētajā posmā veiktajiem darbiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas pasūtītājam, lai noteiktu konkrētajā posmā izpildīto darbu pabeigtības pakāpi, kā arī informē pasūtītāju par gatavību nodot konkrētajā posmā izpildītos darbus.
9.2. Pēc augstāk minētajām darbībām un ar nosacījumu, ka uzņēmēja veiktie darbi konkrētajā darbu posmā atbilst šī līguma noteikumiem un pasūtītāja prasībām, tehniskajam projektam, posma tāmei un darbu izpildes projektam, uzņēmējs atbilstoši ar pasūtītāju saskaņotajam darbu posma pieņemšanas – nodošanas aktam nodod konkrētajā posmā izpildītos darbus pasūtītājam un uzsāk nākamā darbu posma izpildi.
9.3. Ja pasūtītājs nepieņem konkrētajā posmā izpildītos darbus, puses sastāda aktu par defektiem, kurā norādīti visi uzņēmēja konkrētajā posmā veikto darbu trūkumi, un uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem ___ dienu laikā no akta par defektiem parakstīšanas brīža izlabot visus defektus darbā un veikt atkārtotu konkrētā darbu posma nodošanu pasūtītājam, pamatojoties uz darbu posma pieņemšanas – nodošanas aktu.
9.4. Pēc visu darbu posmu pabeigšanas atbilstoši šī līguma noteikumiem, uzņēmējs nosūta pasūtītājam paziņojumu par darbu pabeigšanu un sniedz viņam atskaiti par izpildītajiem darbiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas pasūtītājam, lai noteiktu darbu pabeigtības pakāpi.
9.5. Pēc iepriekš minētajām darbībām un ar nosacījumu, ka uzņēmēja izpildītie darbi atbilst šī līguma noteikumiem un pasūtītāja prasībām, uzņēmējs atbilstoši ar pasūtītāju saskaņotajam objekta galīgās pieņemšanas – nodošanas aktam nodod objektu pasūtītājam.
9.6. Ja pasūtītājs nepieņem objektu, puses sastāda aktu par defektiem, kurā ir norādīti visi uzņēmēja izpildīto darbu trūkumi, un uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem _____ dienu laikā no akta par defektiem parakstīšanas, izlabot visus defektus objektā un veikt atkārtotu objekta nodošanu pasūtītājam, pamatojoties uz objekta galīgās pieņemšanas – nodošanas aktu.
9.7. ______ dienu laikā no brīža, kad puses parakstījušas objekta galīgās pieņemšanas – nodošanas aktu, uzņēmējs pamatojoties uz aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā nodod objektu ekspluatācijā.
9.8. Ja objekts netiek pieņemts ekspluatācijā, uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem ________ dienu laikā no atteikuma pieņemt objektu ekspluatācijā, izlabot visus defektus un trūkumus objektā un atkārtoti nodot objektu ekspluatācijā, pamatojoties uz aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā.

10.pants
Garantija
10.1. Garantijas apkalpošana tiek noteikta šādām objekta sastāvdaļām:
- _________ – _________ gadi;
- _________ – _________ gadi;
- _________ – _________ gadi;
- _________ – _________ gadi.
10.2. Uzņēmējs veic garantijas apkalpošanu no brīža, kad parakstīts akts par objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši šī līguma noteikumiem.
10.3. Visu garantijas apkalpošanas termiņu laikā uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamības gadījumā nekvalitatīvo un sabojājušos objekta sastāvdaļu remontu un/vai nomaiņu, attiecībā uz kurām tika veikti darbi.
10.4. Ja pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, objekta sabojājušos sastāvdaļu remonta un/vai maiņas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar pušu vienošanos.
Ja pēc eksperta domām objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana ir pamatota, tad eksperta pakalpojumus apņemas apmaksāt uzņēmējs. Ja pēc eksperta domām objekta sabojājušos sastāvdaļu remonts un/vai maiņas veikšana nav nepieciešama, tad eksperta pakalpojumu apmaksa notiek uz tās puses rēķina, kas bijusi jautājuma par šādu darbu veikšanas nepieciešamības izskatīšanas iniciatore. Iepriekš minētais eksperta slēdziens ir pusēm obligāts, un pusēm nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar šādu eksperta slēdzienu.
10.5. __ dienu laikā no eksperta slēdziena vai brīža, kad puses sastādījušas aktu par garantijas apkalpošanas darbu veikšanas nepieciešamību, uzņēmējs apņemas izpildīt garantijas apkalpošanas darbus, un pabeigt tos _______________ laikā.
10.6. Pēc objekta sastāvdaļu remonta un/vai maiņas beigām, puses sastāda jaunu speciālu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ko puses paraksta un kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.
10.7. Uzņēmējs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz remontētajām un/vai nomainītajam objekta sastāvdaļām.

11.pants
Darbu un materiālu vērtība
11.1. Darbu un materiālu vērtība, ko uzņēmējs veic pasūtītājam atbilstoši šī līguma noteikumiem, sastāda ____________.
11.2. Darbu un materiālu vērtībā nav iekļauti neparedzēti uzņēmēja izdevumi, kas nav minēti tehniskajā projektā, kopējā tāmē un posmu tāmēs. Ja rodas šādi neparedzēti izdevumi puses saskaņo to apmaksu papildus atbilstoši savstarpēji saskaņotiem speciāliem aktiem un tāmēm.
11.3. Pasūtītājs izmaksā uzņēmējam darbu un materiālu vērtību tikai tādā gadījumā, ja uzņēmējs kvalitatīvi un savlaicīgi izpilda Līgumā paredzētos darbus.

12.pants
Darbu un materiālu vērtības apmaksas noteikumi
12.1. Puses vienojās, ka darbu un materiālu vērtība tiek izmaksāta uzņēmējam pa posmiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
12.2. Pasūtītājs apņemas __ dienu laikā pēc brīža, kad puses parakstījušas šo līgumu, izmaksāt uzņēmējam avansu _______ apmērā.
12.3. Turpmāk avansa summa tiek ievērota, sastādot katru posmu tāmi, kuras summa samazinās par avansa daļu, kas proporcionāla konkrētajā posmā izpildīto darbu un materiālu apjomam un vērtībai.
12.4. Atlikušo darbu un materiālu vērtības daļu, izņemot pēdējo maksājumu, pasūtītājs izmaksā uzņēmējam, pamatojoties uz posmu tāmēm __ dienu laikā no atbilstošo darbu posmu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas brīža.
12.5. Pēdējo maksājumu ___ apmērā pasūtītājs apņemas izmaksāt uzņēmējam ___ dienu laikā no akta par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža ar nosacījumu, ka uzņēmējs ievērojis šī līguma noteikumus.
12.6. Pasūtītājs oficiāli noteiktajos apmēros apmaksā uzņēmēja izdevumus par valsts nodevām, kā arī citiem atbilstoši spēkā esošajai LR likumdošanai obligātajiem oficiālajiem maksājumiem, lai saņemtu attiecīgās atļaujas, kas varētu rasties pusēm izpildot šo līgumu.
12.7. Uzņēmējs apņemas ___ iepriekš informēt pasūtītāju par paredzamajiem maksājumiem sakarā ar šo līgumu.
12.8. Pasūtītājs izmaksā uzņēmējam darbu un materiālu vērtību, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz uzņēmēja norēķinu kontu.

/ Santa Gāršniece /
Patika informācija? Dalīties