Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

11. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Darba tiesiskās attiecības

Juridiskais birojs INLAT PLUS sniedz sekojošus pakalpojumus darba tiesisko attiecību jomā:

Palīdzība darba devējiem
 • visa veida dokumentu izstrādāšana, kurus izmanto darba tiesiskajās attiecībās (darba līgumi, kolektīvie darba līgumi, vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu, vienošanās par konkurences aizliegumu, līgumi par materiālo atbildību, akti par materiālo vērtību nodošanu, vienošanās par darba līguma grozījumiem, vienošanās par darba līguma izbeigšanu, darba kārtības noteikumi, amata apraksti, rīkojumi, paziņojumi par atlaišanu u.c.);
 • palīdzība nepieciešamo amatu piemeklēšanā saskaņā ar LR Ministru Kabineta apstiprināto Profesiju klasifikatoru;
 • konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar darba līguma sastādīšanu, noslēgšanu, izpildi, grozīšanu un izbeigšanu;
 • dokumentu sagatavošana, kas saistīti ar darbinieka darba līguma un darba kārtības noteikumu pārkāpšanu;
 • konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar LR Darba likuma normu piemērošanu;
 • konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar darbinieku atlaišanu saskaņā ar LR Darba likuma prasībām, darba devēja interešu aizstāvēšanas shēmu un koncepciju izstrādāšana darbinieka atlaišanas gadījumā, dokumentu, kas saistīti ar darba līguma izbeigšanu, sagatavošana;
 • prasības pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana darba devējam nodarīto zaudējumu piedziņai no darbinieka, palīdzība zaudējumu apmēra noteikšanā, dokumentu iesniegšana tiesā, darba devēja pārstāvēšana un aizstāvēšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;
 • darba devēja pārstāvēšana un aizstāvēšana tiesā saistībā ar darbinieka iesniegto prasības pieteikumu par darba līguma izbeigšanas atzīšanu par spēkā neesošu un darba samaksas piedziņu, no tiesas saņemto dokumentu analīze, konsultācijas, darba devēja interešu aizstāvēšanas shēmu un koncepciju izstrādāšana, atbilstošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;
 • konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar tiesvedību darba strīdos;
 • konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar darba drošību un dokumentu noformēšanu, kas saistīti ar darba drošības iekšējo uzraudzību uzņēmumā;
 • konsultāciju sniegšana un palīdzība nelaimes gadījumu izmeklēšanā darba vietā;
 • darba devēja pārstāvēšana Darba inspekcijā, atbilžu sagatavošana uz no Darba inspekcijas saņemtajiem pieprasījumiem; Darba inspekcijas lēmumu apstrīdēšana Administratīvajā tiesā;
Palīdzība darbiniekiem
 • darba devēja parakstīšanai piedāvāto dokumentu analīze un konsultāciju sniegšana par šo dokumentu atbilstību darbinieka interesēm un LR darba likumdošanas prasībām;
 • konsultāciju sniegšana par darbinieka daba līguma vienpusēju izbeigšanu un par visu darbiniekam pienākošos izmaksu saņemšanu, darbinieka paziņojuma sastādīšana par darba līguma laušanu;
 • konsultāciju sniegšana par darbinieka atlaišanas jautājumiem, darbiniekam atsūtīto dokumentu par atlaišanu analīze, darbinieka interešu aizstāvēšanas shēmu un koncepciju izstrādāšana atlaišanas gadījumā;
 • pirmstiesas pretenziju sagatavošana par darbiniekam pienākošos izmaksām;
 • darbinieka pārstāvēšana attiecībās ar darba devēju strīdīgo situāciju atrisināšanai;
 • konsultāciju sniegšana LR Darba likuma normu piemērošanas jautājumos;
 • prasības pieteikuma un citu dokumentu sagatavošana par darba līguma izbeigšanas atzīšanu par spēkā neesošu un darba samaksas piedziņu; darbinieka interešu aizstāvēšanas shēmu un koncepciju izstrādāšana, dokumentu iesniegšana tiesā, darbinieka pārstāvēšana un aizstāvēšana tiesā, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana;
 • darbinieka pārstāvēšana un aizstāvēšana tiesā gadījumos, kad darba devējs iesniedz pret darbinieku dažādus prasības pieteikumus, no tiesas saņemto dokumentu analīze, konsultācijas, darbinieka interešu aizstāvēšanas shēmu un koncepciju izstrādāšana atbilstošo dokumentu sagatavošana un iesniegšana, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana.
 • konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar tiesvedību darba strīdos;
 • iesniegumu sagatavošana iesniegšanai Darba inspekcijā par darba devēja pretlikumīgām darbībām.