Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Nomas tiesiskās attiecības

Juridiskais birojs INLAT PLUS piedāvā sekojošos juridiskos pakalpojumus nomas tiesisko attiecību jomā:

1. Visu nomas līgumu veidu izstrādāšana un analīze:

 • dzīvojamo un nedzīvojamo telpu nomas līgumi;
 • tirdzniecības telpu tirdzniecības centrā nomas līgumi;
 • ēku nomas līgumi;
 • zemes gabalu nomas līgumi;
 • transporta līdzekļu nomas līgumi;
 • iekārtu nomas līgumi;
 • bezatlīdzības lietošanas līgumi;
 • reklāmas laukumu nomas līgumi;
 • citi nomas līgumu veidi.

2. Visa veida nomas līguma pielikumu izstrādāšana un analīze: nodošanas-pieņemšanas akti, norēķinu grafiki, plāni, specifikācijas, vienošanās, akti par nomas priekšmeta trūkumu un bojājumu konstatēšanu, vienošanās par nomas priekšmeta remonta veikšanu u.c.

3. Visu citu nomas tiesiskajās attiecībās pielietojamo dokumentu izstrādāšana un analīze:

 • pretenzijas un brīdinājumi par nomas un komunālo maksājumu parādiem;
 • paziņojums par nomas līguma laušanu;
 • paziņojums par nomas maksas palielināšanu;
 • motivēts lūgums par nomas maksas samazināšanu;
 • paziņojums par nomas priekšmeta atgriešanu;
 • vienošanās par nomas līguma grozīšanu vai papildināšanu;
 • vienošanās par nomas līguma laušanu;
 • vienošanās par uz nomas līguma izbeigšanas brīdi esošā parāda atmaksu;
 • citi dokumenti.

4. Konsultāciju sniegšana jautājumos, kas saistīti ar nomas līguma grozīšanu, pārkāpšanu, pārtraukšanu, izbeigšanu, spēkā esamību vai interpretēšanu.

5. Koncepciju un klienta aizsardzības shēmu izstrādāšana izpildot nomas līgumu un nomas līguma laušanas gadījumā, tai skaitā atgriežot nomas priekšmetu, nomnieka vai trešo personu īpašumu.

6. Klienta pārstāvēšana un viņa interešu aizstāvēšana noslēdzot, izpildot nomas līgumu un izbeidzoties nomas līgumam, piedalīšanās pārrunās, tai skaitā nododot un atgriežot nomas priekšmetu, nomnieka vai trešo personu īpašumu, piedalīšanās pārrunās.

7. Nelikumīgi aizturētā nomas priekšmeta nomnieka vai trešo personu īpašuma izprasīšana.

8. Palīdzība juridisko faktu fiksēšanā un attiecīgas apliecības saņemšanā:

 • ierobežojums piekļūšanā nomas priekšmetam vai nomnieka vai trešo personu īpašumam;
 • nomas priekšmeta atgriešana iznomātājam;
 • nomniekam vai trešajām personām piederošā īpašuma atgriešana;
 • nomas priekšmetam vai nomniekam vai trešajām personām piederošajam īpašumam nodarītais zaudējums;
 • nomnieka vai iznomātāja prettiesiskās darbības;
 • komunālo pakalpojumu trūkums vai esamība;
 • citi apstākļi.

9. Nomas tiesību reģistrācija un dzēšana LR Zemesgrāmatu nodaļā.

10. Palīdzība līgumsodu, soda naudas, sodu, kompensāciju un citu nomas līgumu pārkāpšanas gadījumā pienākošos maksājumu aprēķināšanā.

11. Nomnieka vai iznomātāja interešu pārstāvēšana tiesā sakarā ar parāda piedziņu, nomas priekšmeta atgriešanu, nomnieka izlikšanu no nomātajām telpām vai citu strīdīgu situāciju atrisināšanā.