Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

15. decembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Būtiskas izmaiņas nodokļu likumdošanā, kuras stājās spēkā ar 2014.gada 1.janvāri

21.01.2014

Līdz ar jauno gadu stājušās spēkā būtiskas izmaiņas nodokļu likumdošanā. Piedāvājam apskatīt INLAT PLUS speciālistu sagatavoto informātīvo uzziņu par grozījumiem.

1. Pamata nodokļu likmes ar 2014.gada 1.janvāri
 
2014.gads
Sociālais nodoklis
Parastajiem darbiniekiem
Pensionāriem
Pašnodarbinātajiem
Pašnodarbinātajiem pensionāriem
 
23,59%+10,50%=34,09%
20,16%+8,96% = 29,12%
31,06%
28,66%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
24%
Pievienotās vērtības nodoklis
21%
Minimālā darba alga
320 EUR/mēn.
Neapliekamais minimums
75 EUR/mēn.
Atvieglojumi par apgādājamajiem
165 EUR/mēn.
Atvieglojumi par I un II grupas invalīdiem
154 EUR/mēn.
Atvieglojumi III grupas invalīdiem
120 EUR/mēn.
Atvieglojumi politiski represētajiem
154 EUR/mēn.
Minimālā stundas likme
1.933 EUR/mēn.
Minimālā stundas likme pusaudžiem
2,209 EUR/mēn.
 
2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nodokļa likme 2014.gadā ir saglabāta 2013.gada līmenī – 24%. Izmaiņas paredzētas 2015.gadā – būs 23%, bēt sākot ar 2016.gadu – būs 22%.
Ar 2014.gada 1.janvāri vairs nereģistrēs saimnieciskās darbības fiksētā nodokļa maksātājus (5% no taksācijas gada ienākumiem, kas nepārsniedz 10 000 latu, un 7% no ienākumiem, kas pārsniedz 10 000 latu). Bet ar 2016.gada 1.janvāri tiks pārtraukta iespēja maksāt fiksēto nodokli jau esošajiem maksātājiem.
Gadījumā, ja saimnieciskās darbības veicējs taksācijas gadā nav saņēmis ienākumus no savas darbības vai aprēķinātā nodokļa summa nepārsniedz 50 EUR, tad 15 dienu laikā no likumā noteiktā deklarācijas iesniegšanas termiņa brīža jasamaksā budžetā summa 50 EUR apmērā. Šī likuma norma neattiecas uz tiem, kas maksāja par sevi vai saviem darbiniekiem sociālo un iedzīvotāju ienākumu nodokļus, kā arī uz tiem, kas šogad veica saimnieciskās darbības reģistrāciju vai likvidāciju.

3. Sociālais nodoklis
Sociālā nodokļa kopējā likme palika bez izmaiņām, bet tika mainīta darbinieka un darba devēja nodokļu korelācija – 34,09% (10,50% no darbinieka un 23,59% no darba devēja).
Ar 2014.gada ir noteikti sociālo nodokļu griesti 46400 EUR, tas nozīme, ka tiklīdz darbinieka bruto alga tekošajā gadā sasniedz noteikto līmeni, sociālās iemaksas vairs nav jāmaksā.
 
4. Reprezentatīvais automobilis.
Sākot ar 2014.gada 1.janvāri par reprezentatīvo automobili tiek uzskatīts automobilis, kura vērtība bez PVN sastāda 50 000 EUR (agrāk šī summa bija 25 424 Ls vai 36 175 EUR bez PVN).
 
5. Pievienotās vērtības nodoklis
Pirmās izmaiņas attiecas uz priekšnodokli par precēm, kas tika nozagtas vai iznicinātas stihiskas nelaimes rezultātā vai citu nepārvaramās varas apstākļu dēļ. Gadījumā, ja ir dokumentāli pierādīts, ka tika veiktas visas iespējamās darbības nozaudēto preču atgriešanai, tad priekšnodokļa korekcija nav jādara.
Otrās izmaiņas nosaka, ka tagad preču un pakalpojumu nosaukumu, daudzumu un mērvienību var norādīt ne pašā PVN rēķinā bet tā pielikumā. Pielikumā tiek norādīta norāde uz PVN rēķina numuru, datumu un kārtējo numuru.
Bez tam, tika precizēta veidlapa maksātāju reģistrācijai no citām valstīm – ES dalībvalstīm vai trešajām valstīm.
 
6. Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Tika atcelta zaudējumu pārnešana uzņēmumu grupā. Pie tam nav atcelts pienākums pamatot tirgus vērtību (transferta cenu) uzņēmumu grupā.
Tika noteiktas atlaides uzņēmuma ienākuma nodoklim par pētniecības un attīstības izdevumiem (ar koeficientu 3), ja tie tieši attiecas uz darbaspēka izmaksām un specializēto zinātnisko iestāžu pētniecības pakalpojumu iegādi saimnieciskās darbības attīstībai.
Darījumi ar beznodokļu un zemu nodokļu teritorijās reģistrētiem subjektiem.
Sākot ar 2014.gada 1.janvāri šādās teritorijās reģistrētie subjekti ir atbrīvoti no 15% nodokļa samaksas ar nosacījumu, ka darījumi ar vērtspapīriem vai preču pārdošana tika veikti pēc tirgus cenām. Turpmāk uzņēmuma ienākuma nodoklis tiks ietūrēts no maksājumiem juridiskām, fiziskām un citām personām veiktajiem zemu nodokļu vai beznodokļu teritorijās sekojošā apmērā:
 • 5% apmērā, ja maksājumus veic Latvijas kredītiestāde vai 15% no visiem pārējiem maksājumiem
 • 15% apmērā no maksājumiem par intelektuālo īpašumu
 • 30% no maksājumiem par ārpuskārtas dividendēm. Ja gada beigās uzņemumam veidojas zaudējumi, tad izmaksāto ārpuskārtas dividenžu summu uzskata par ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem un piemēro tiem koeficientu 1,5.
Atvieglojumi investīcijām
Līdz 2020. gadam paliek spēkā atvieglojumi uzņēmumu ienākuma nodoklim lielo investīcijas projektu attīstībai. Ieguldījumu minimālais apjoms ir palielināts no 3 mlj.latu līdz 10 mlj.eiro.
 
Pamatlīdzekļu nolietojums
Jauniegādātajām tehnoloģiskajām iekārtām, kas tiks iegādātas laika periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam, nolietojuma noteikšanai tiek piemērots koeficients 1,5.

7. Ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas vairs netiek aplikts ar nodokli ar nosacījumu, ka šis ienākums 12 mēnešus pirms vai 12 mēnešus pēc pārdošanas tiks iegūldīts identiskajā nekustamajā īpašumā.
 
8. Izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa likumā.
Darbinieku skaits mikrouzņēmumā nedrīkst pārsniegt 5 cilvēkus. Ja darbinieku skaits būs par 1-2 cilvēkiem vairāk (ar nosacījumu, ka šie darbinieki strādās ne mazāk par 6 mēnešiem), ar 2014.gada 1.janvāri netiks piemērota papildus 2% likme.
Netiks piemērota papildus 20% likme apgrozījumam, kas pārsniedz 100 000 EUR, ja šis apgrozījums salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājies ne vairāk kā uz 30% .
Ar 2015.gada 1.janvāri mainās mikrouzņēmuma nodokļa likmes. Ja mikrouzņēmuma apgrozījums tekošajā gadā nepārsniedz 7000 EUR, tad likme saglabāsies 9% līmenī. Ja apgrozījums pārsniegs 7 000 EUR, likme uz pārsniegto summu sastādīs:
 • 2015.gadā – 11%
 • 2016.gadā – 13%
 • 2017.gadā – 15%.
9. Ar 2014.gada 1.janvāri ar nodokļiem apliek valdes locekļu ienākumus. Likums paredz, ka gadījumā ja pirmstaksācijas gadā uzņēmuma apgrozījums ir pārsniedzis normatīvajos aktos noteikto 12 minimālo mēneša darba algu apmēru ar koeficientu 3,3 (2014.gadā tas ir 12678 EUR) un uzņēmumam taksācijas gadā ir apgrozījums, un pirmstaksācijas gadā uzņēmumam nav bijis darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura katrā pirmstaksācijas gada mēnesī nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, tad attiecīgi no šīs summas ir jāmaksā algas nodoklis. Šī norma netiks piemērota, ja kāds valdes loceklis citā uzņēmumā gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru, un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces.

Ar nodokļiem tiks apliktas aizdevumu procentu pazeminātās likmes. Šajā gadījumā ar nodokļiem apliekamā summa ir starpība starp procentu maksājumiem, kas aprēķināti, piemērojot Latvijas Bankas noteikto pirmstaksācijas gada iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi izsniegtajiem kredītiem ar koeficientu 0,7, un saskaņā ar aizdevuma līgumu aprēķināto procentu likmi.

Bez tam, ar nodokļiem apliks aizdevumus, kurus fiziskā persona ir saņemusi saimnieciskās darbības veikšanai un neatgriež 6 mēnešu laikā no aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne vēlāk kā  66 mēnešus no aizdevuma izsniegšanas dienas.
AIZDEVUMU APLIKŠANA AR NODOKĻIEM
2013.gada nogalē valdība apstiprināja grozījumius likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Saskaņā ar šiem grozījumiem tiks pielīdzināti ienākumam un apliekti ar nodokļiem tie aizdevumi fiziskajām personām, uzņēmuma darbiniekiem, valdes locekļiem, trešajām personām, kuri neatbilst noteiktajiem nosacījumiem.
Nepielīdzina ienākumam un neapliek ar nodokļiem sekojošs 4 veidu aizdevumus:
 • aizdevumi, kuri izsniegti fiziskajām personām, vai to laulātajiem vai radiniekiem (līdz trešajai pakāpei) lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus. Tadi izdevumi jāapliecina ar attaisnojošiem dokumentiem, kas varētu būs izmantoti divu gadu laikā;
 • nelieli aizdevumi, kuri nepārsniedz 1 500 EUR;
 • aizdevumi fiziskai personai no personas, ar kuru to saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, neatkarīgi no aizdevuma apmēra;
 • aizdevumi no kredītiestādēm, kas saņēmuši speciālu licenci patērētāja kreditēšanas pakalpojuma sniegšanai.
Pārējie aizdevumi tiek aplikti ar nodokļiem, ja tie nav atmaksajāmi 60 mēnešu laikā un vēl papildus 6 mēnešus piešķir aizdevējam aizdevuma pieziņai no parādnieka. Turklāt šiem aizdevumiem jāatbilst sekojošajiem kritērijiem:
 • Aizdevuma līgums ir noslēgts rakstveidā;
 • Aizdevuma izsniegšana un atmaksāšana notiek bezskaidrā naudā.
 • Aizdevuma atgriešanas termiņš nepārsniedz 60 mēnešus.
 • Aizdevējam nav nodokļu parādu at atmaksas termiņu, kas pārsniedz 1 mēnesi (no līkumā noteiktā termiņa).
 • Izdoto aizdevumu maksimālais apmērs nepārsniedz rezultātu, kas iegūts 30% no aizdevuma ņēmēja vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā līdz aizdevuma izsniegšanas dienai reizinot ar 60, bet ja aizdevuma ņēmējs – īpašnieks (dalībnieks, biedrs) negūst ienākumus no aizdevēja – maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz aizdevēja pašu kapitāla apmēru (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu).
 • Saimnieciskās darbības ietvaros izdoto aizdevumu kopsumma fiziskajām personām, nevar pārsniegt aizdevāja pašu kapitāla apmēru.
Ja izsniegtais aizdevums atbilst visiem kriterijiem, bet nav laicīgi atmaksāts, tas arī tiek pielīdzināts ienākumam, no kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Par nodokļa samaksāšanu šajā gadījumā atbild aizņēmejs. Ja nākotnē aizdevums tomēr tiks atmaksāts, tad samaksātā ienākuma nodokļa summu var atgriezt, aizpildot deklarāciju.
Ja aizdevums ir izsniegts nevis vienkārši fiziskai personai, bet uzņēmuma darbiniekam vai valdes loceklim, tad ierastai iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmei tiek pievienota papildus likme – 22%.
 
Ar nodokli apliek arī cesijas līgumus.
Kas attiecas uz aizdevumiem, kurus fiziskā persona saņem no off-shore kompānijas, vai no valsts ar kuru Latvijai nav noslēgts līgums par dubulto nodokļu neaplikšanu, šādiem aizdevuma līgumiem ir izvirzīti īpaši noteikumi – papildus augstāk minētajiem noteikumiem, tie jābūt notariāli apliecināti.
Turklāt, likums uzliek personām, kuras veic saimniecisko darbību, pienākumu informēt VID par izsniegtajiem aizdevumiem, ja aizdevumu summa vienai personai pārsniedz 15 000 EUR. Informēšanas pienākums ir komersantam, kurš ir izsniedzis šo aizdevumu (-us). Gadījumā, ja aizdevumu izsniedza fiziskā persona, kura nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, tad VID informē aizņēmejs. Ja aizdevums tika izsniegts laulatajam vai ģimenes loceklim, VID nevajag informēt.

Ar nodokli apliek arī aizdevumu pazeminātie procenti.
Likums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. Līdz 2014.gada 30.jūnijam ir nepieciešams paziņot VID par aizdevumiem, kuri uz šo likuma grozījumu stāšanos spēkā brīdi nav atmaksāti un to summa pārsniedz 15000 EUR, izņemot gadījumus, kad aizdevējs un aizņēmējs ir laulātie vai radinieki līdz trešajai pakāpei. Ja aizdevējs ir nerezidents vai fiziskā persona, tad šo informāciju VID paziņo aizņēmējs, bet pārējos gadījumos – aizdevējs.
/ /
Patika informācija? Dalīties