Uzņēmums

Juridiskais birojs Inlatplus kopš tā dibināšanas 1996. gadā ir bijis viens no aktīvākajiem un pazīstamākajiem uzņēmumiem, kas darbojas juridisko pakalpojumu tirgū Latvijā. Mūsu biroja sniegto juridisko pakalpojumu apjoms un veidi spēj apmierināt klientu (juridisko un fizisko personu) visaugstākās prasības.

Tirgū darbojamies jau vairāk nekā 20 gadus,

mums ir liela zināšanu bagāža un darba pieredze ar dažādām kompānijām, kas strādā vairākās jomās, tāpēc mums ir saprotamas problēmas, ar kurām saskaras mūsu klienti katru dienu. Mūsu birojs piedāvā visu veidu juridiskos pakalpojumus.

Inlatplus strādā pieredzējušie un kvalificētie juristi, kuri specializējas konfliktsituāciju atrisināšanā (pirmstiesas strīdi, tiesvedība, strīdi ar valsts iestādēm, t.sk. klienta aizstāvēšana tiesā), speciālisti dažāda veida dokumentu sagatavošanā, komercsabiedrību izveidošanā un tiesiskā atbalsta sniegšanā, speciālisti nekustamā īpašuma jomā, intelektuālā īpašuma jomā, finanšu un bankas operāciju jomā, kā arī speciālisti apdrošināšanas, muitas, autortiesību, nodokļu un migrācijas tiesību jomā. Dažādu jautājumu risināšanai mēs piesaistām arī zvērinātos advokātus, notārus, nekustamā īpašuma vērtētājus, tiesu izpildītājus, ekspertus u.c. speciālistus. Mūsu birojs ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs.

Mūsu birojam ikdienu jārisina visdažādākie juridiskie jautājumi saviem pastāvīgajiem klientiem, kurus mēs apkalpojam kompleksa juridiskās apkalpošanas ietvaros, kā arī mēs nepārtraukti saņemam individuālos darba pasūtījumus, līdz ar to mēs visu laiku papildinām savas zināšanas un darba pieredzi.

Savlaicīgs Latvijas likumu monitorings ļauj mums efektīvi un ātri sniegt klientiem savus pakalpojumus.

Savā mājaslapā mūsu birojs regulāri publicē rakstus par aktuāliem juridiskajiem jautājumiem, kā arī informāciju par jaunu likumu pieņemšanu Latvijā un par grozījumiem esošajos normatīvajos aktos.

Juridiskajam birojam Inlatplus ir plaši starptautiskie sakari, kas ļauj mums sniegt saviem klientiem nepieciešamo juridisko palīdzību ārvalstīs, kā arī palīdzēt ārvalstu komersantiem Latvijā jebkādos juridiskos jautājumos.

Esam nodarbojušies arī ar izdevniecību, piedalījāmies grāmatu publicēšanā, piemēram, “Ekonomisko un komerciālo līgumu paraugi”, “Darījumu noformēšana un nekustamā īpašuma pārvaldīšana”, “Nomas attiecības” un citi. Šajās grāmatās ir apkopota mūsu pieredze darījumu veikšanā, tiek izvietoti dažāda veida dokumentu paraugi un pārskatīti nodokļu jautājumi.

Būdami apveltīti ar daudzu gadu profesionālo juridisko pieredzi, mēs nodrošinām kvalificētu juridisko palīdzību mūsu klientu problēmu risināšanā. Mēs strādājam ar katru klientu individuāli un varam garantēt profesionālu un apzinīgu pieeju problēmu risināšanā.

Mūsu grāmatas un publikācijas

Darba attiecību enciklopēdija

Grāmatā apkopoti tādu līgumu un dokumentu paraugi, kuri saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu obligāti jānoformē katrā uzņēmumā. Izdevums aptver faktiski visus darba attiecību un darba aizsardzības jautājumus, kas var rasties uzņēmuma darbības gaitā. Grāmata sastāv no divām daļām (I – darba tiesiskās attiecības, II – darba aizsardzība), 28 nodaļas, vairāk kā 150 līgumu un pavadošo dokumentu paraugi, kā arī juristu komentāri pie katras nodaļas, kas palīdzēs labāk izprast izklāstīto materiālu. Grāmata ir paredzēta uzņēmumu un firmu vadītājiem, kadru nodaļu vadītājiem, darba aizsardzības speciālistiem, juristiem, grāmatvežiem, kā arī visiem citiem, kas interesējas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību. Grāmatas apjoms — aptuveni 800 lappuses. Visi līgumi, dokumenti un komentāri ir sniegti latviešu un krievu valodās. Grāmatas saturs. Nomas attiecības. Nomas attiecību juridiskie jautājumi. Nomas operāciju uzskaite un aplikšana ar nodokļiem. Grāmata tiek piedāvāta divos variantos — grāmata krievu valodā un grāmata latviešu valodā. Šajā grāmata aplūkoti nomas attiecību finansiālie un juridiskie jautājumi firmu komercdarbībā. Pirmajā daļā autori dod praktiskus padomus un rekomendācijas, kā sastādīt nomas līgumus, sniedz paraugus nomas līgumiem par ražošanas iekārtu, transportlīdzekļu, nekustamā īpašuma un zemes gabalu nomu, pieņemšanas-nodošanas aktiem un citiem ar nomu saistītiem dokumentiem, aplūko apdrošināšanas, maksājumu pārrēķināšanas, nomas attiecību pagarināšanas un izbeigšanas, kā arī vairākus citus jautājumus. Grāmatā ievietoti apmēram 35 nomas līgumu un ar tiem saistīto dokumentu paraugi. Savukārt grāmatas otrajā daļā ekonomikas doktore Marina Januška piedāvā lasītājiem nomas operāciju uzskaites metodiku un ar tām saistīto nodokļu apskatu. Aplūkoti nomas attiecību uzskaites vispārīgie noteikumi, nomas maksājumi, iznomāto pamatlīdzekļu remonta un uzturēšanas izdevumi, autotransporta līdzekļu nomas īpatnības, iznomātā īpašuma un nomas tiesību nodošana trešajām personām. Kā piemēri izskatītas visbiežāk praksē sastopamās situācijas. Grāmata domāta firmu vadītājiem un vadošajiem speciālistiem, grāmatvežiem un juristiem, kā arī ekonomikas un juridisko specialitāšu pasniedzējiem un studentiem. Pastāv arī grāmatas elektroniskā versija CD formātā.


Iespējamie saimnieciskās un komercdarbības līgumu paraugi

Šī grāmata satur līgumu dokumentu paraugus. Tajā ir ietverti un sagrupēti vairākās sadaļās 67  līgumu un citu dokumentu paraugi, kas noder par pamatu līgumisko attiecību nodibināšanai, realizācijai un izbeigšanai gan starp juridiskām, gan fiziskām personām. Grāmatas saturs un struktūra dod iespēju to izmantot kā praktisku materiālu uzņēmējiem, juristiem, ekonomistiem, grāmatvežiem un citām privātpersonām. Visu grāmatā esošo līgumisko dokumentu paraugi sniegti latviešu un krievu valodā. Pastāv arī grāmatas elektroniskā versija CD formātā.

trade chamber
Inlatplus ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs
Aktuāli