Mūsu pakalpojumi

Korporatīvās tiesības

Biznesa pirkšana un pārdošana
Grozījumu reģistrācija un uzņēmumu reorganizācija
Uzņēmumu, pārstāvniecību un citu struktūru atvēršana un likvidācija

Finanšu tiesības

Licencēto finanšu struktūru dibināšana Eiropas Savienības teritorijā
Strīdu risinašana ar bankām

Imigrācijas tiesības

Bēgļa statusa saņemšanas noformēšana
Dubultpilsonības reģistrācija
Palīdzība darba atļauju, vīzu un ielūgumu noformēšanā
Termiņuzturēšanās atļaujas noformēšana investoriem
Termiņuzturēšanās atļaujas noformēšanā uz visiem likumā paredzētajiem pamatiem
Uzturēšanās atļaujas noformēšana

Biznesa drošība

Biznesa drošības nodrošināšana

Ģimenes tiesiskās attiecības

Palīdzība aizgādnības jautājuma risināšanā
Palīdzība laulāto kopīpašuma dalīšanā
Palīdzība laulības līgumu sagatavošanā
Palīdzība laulības šķiršanā
Palīdzība paternitātes noteikšanā un apstrīdēšanā
Palīdzība uzturlīdzekļu piedziņā

Mantojuma tiesības

Mantojuma noformēšana
Mantojuma saņemšana
Radinieku meklēšana visā pasaulē un dzimtas ciltskoka izpēte

Administratīvās lietas

Administratīvo lēmumu pārsūdzēšana
Klienta pārstāvība administratīvajās komisijās

Intelektuālais īpašums

Autortiesības
Preču zīmes un dizainparaugi

Darba likums

Darba attiecību izbeigšanas noformēšana
Darba līgums
Klienta interešu pārstāvēšana darba inspekcijā un tiesā

Līgumtiesības

Darījumu nodrošināšana un noformēšana
Līgumu un citu dokumentu analīze un izstrādāšana

Nekustamais īpašums

Darījumi ar nekustamo īpašumu
Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Tiesiskās attiecības būvniecības jomā
Īre, noma un bezatlīdzības lietošana

Maksātnespēja

Palīdzība fizisko personu maksātnespējas lietās
Palīdzība juridisko personu maksātnespējas lietās

Nodokļu un muitas likums

Nodokļu konsultācijas
Nodokļu un muitas iestāžu lēmumu un darbību apstrīdēšana

Klienta aizsardzība tiesā un citās instancēs

Klienta interešu aizsardzība tiesā un citās iestādēs
Parādu piedziņa
Tiesu un citu lēmumu pārsūdzēšana

Apdrošināšana

Apdrošināšanas atlīdzības piedziņa
Konsultācijas apdrošināšanas jomā

Cita veida juridiskie pakalpojumi

Darbošanās elektroniskajā vidē
Juridisko atzinumu sniegšana
Mājdzīvnieku importa un eksporta organizēšana un reģistrēšana
Palīdzība juridisko faktu fiksēšanā
Strīdi ar patērētājiem
Strīdu risināšana ar masu informācijas līdzekļiem
Aktuāli