Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

16. janvāris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Grozījumi LR Imigrācijas likumā
2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kuri paredz izņēmumu atcelšanu dažām ārzemnieku kategorijām, kuriem nebija jāmaksā valsts nodeva pirmo reizi, atkārtoti pieprasot termiņuzturēšanās atļauju.
Jaunās izmaiņas LR Imigrācijas likumā
2017.gada 2.martā stājās spēkā grozījumi LR Imigrācijas likumā (turpmāk - Likums), saskaņā ar kuriem radās vairāki jauni iemesli, lai saņemtu termiņuzturēšanās atļauju Latvijā (turpmāk - TUA), kā arī nopietni tika mainīti nosacījumi, lai saņemtu TUA, pamatojoties uz ārvalsts komersanta pārstāvniecības reģistrāciju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Piegādes līgums

27.10.2003

Līgums ir pamatdokuments, kas nosaka slēdzējpušu tiesības un pienākumus. Tirgus apstākļos, kad likumdevējs ļoti daudzus jautājumus, kas saistīti ar pušu attiecību noregulēšanu to saimnieciskās un finansu darbības procesā, atstāj pašu uzņēmēju kompetencē, īpaši nozīmīgi pēdējiem ir pirkšanas-pārdošanas līgums un piegādes līgums. Tādu komercattiecību noteikumu noteikšana vispirms ir to dalībnieku kompetence.

Piegādes līgums ir viens no izplatītākajiem saistību veidiem, kurus izmanto uzņēmējdarbībā. Piegādes līgums aptver praktiski visu preču apgrozību uzņēmēju saimnieciskajā darbībā. Noslēgt šādu līgumu ir ļoti izdevīgi gan uzņēmējiem (fiziskām personām), gan individuālajiem uzņēmējiem.

Piemēram, lai noregulētu savstarpējas attiecības preču ražotāju un izejvielu, materiālu vai sastāvdaļu piegādātāju starpā, starp preču izgatavotājiem un vairumtirdzniecības organizācijām, kas specializējas uz preču realizāciju, visoptimālāk būtu piemērot piegādes līgumu. Norādītajām attiecībām jāizceļas ar savu stabilitāti un tām jābūt ar ilgtermiņa raksturu. Šī iemesla dēļ piegādes attiecību tiesiskā noregulēšanā lielāka nozīme nav vienreizējiem darījumiem, bet ilgtermiņa līgumsaistībām.

Saimniecisko attiecību likumdošanas regulējumu attiecībā par piegādes līgumu realizē Latvijas Republikas Civillikums (2107.-2111.panti). Saskaņā ar likumu, Ar piegādes līgumu viena puse (piegādātājs) uzņemas piegādāt otrai pusei (pasūtītājam) noteiktu lietu par zināmu cenu. Piegādātājam nav tiesības atteikties no uzņemtās saistības, kaut arī piegādi apgrūtinātu vēlāk iestājušies apstākļi. Pasūtītājs gan var pārgrozījušos apstākļu dēļ atteikties no līguma, bet viņam tādā gadījumā jāatlīdzina piegādātājam visi zaudējumi. Kad piegādātājs pieprasīto lietu piegādājis, līdzēju tiesiskās attiecības apspriežamas pēc pirkuma līguma noteikumiem.

Noslēdzot līgumu, piegādātājam īpaša uzmanība jāvelta tam, ka pēc piegādājamās preces nodošanas pasūtītājam, piegādātājs nav atbildīgs par preces skaitu un kvalitāti. Kā arī vēlams ņemt vērā, ka pasūtītājam nav tiesības izvirzīt pret pasūtītāju jebkādas pretenzijas par piegādās preces skaitu un kvalitāti pēc tās pieņemšanas.

Ne mazāk svarīgs fakts ir samaksas termiņi, kuri jānorāda līgumā. Mūsu zemāk norādītajā piemērā, preces piegāde tiek īstenota saskaņā ar preču pavadzīmi-rēķinu (PPR), kura jāapmaksā noteiktajā laikā. Tikai pēc pilnīgas PPR apmaksas, par preču īpašnieku kļūst pasūtītājs.

Pastāv arī citi nosacījumi, kurus ir jāataino līgumā (atlaides, uzglabāšanas noteikumi, strīdu atrisināšana, soda naudas, līguma darbības termiņš utt.). Bet katrā gadījumā pastāv savas nianses, tāpēc, sastādot un noslēdzot piegādes līgumu, iesakām vērsties pie jurista. Šeit minēts piegādes līguma piemērs, kuru var piemērot praksē dažādās situācijās.

LĪGUMS Nr.______

Rīgā, 2003.gada ___. ___________

____________________, turpmāk saukts Pārdevējs, tās direktora ___________ personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

____________________________________, turpmāk saukts Pircējs, tās ___________________ personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puses, bez viltus, spaidiem un maldības saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu, noslēdza šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Visa šī Līguma darbības laikā Pārdevējs pārdod, bet Pircējs iegādājas un apmaksā _________________ (turpmāk tekstā saukta Prece).

1.2. Pārdevējs pārdod Pircējam Preci atsevišķās partijās saskaņā ar rakstiskiem Pircēja pasūtījumiem.

1.3. Preces nosaukumu, skaitu, cenu un citus parametrus Puses nosaka pirms katras kārtējās Preces partijas piegādes katrā gadījumā atsevišķi un tiek norādītas preču pavadzīmē-rēķinā, kas ir šī Līguma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa (turpmāk tekstā saukta PPR).

1.4. Pārdevējs pārdod Preci, pamatojoties uz PPR.

2. PRECES KĀRTĒJĀS PARTIJAS PIRKŠANAS NOTEIKUMI

2.1. Gadījumā, ja Pircējs vēlas iegādāties Preces partiju, Puses savā starpā saskaņo Preces kārtējās partijas pirkšanas laiku un citus noteikumus, pamatojoties uz saņemto rakstisko pasūtījumu no Pircēja saskaņā ar šī Līguma 1.2.punktu. Pircējam nav tiesības mainīt pasūtījuma noteikumus, kuru Pārdevējs apstiprināja un pieņēma izpildei.

2.2. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces kārtējo partiju ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem uz Pircēja noliktavu.

2.2.1. Pārdevējs piegādā Preces vienas darba dienas laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

2.3. Preces kārtējās partijas pieņemšana notiek laikā, kad Pārdevēja transports ieradies Pircēja noliktavā.

2.3.1. Pircējam Preces nodod Pušu pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē atbilstoši šī Līguma noteikumiem un parakstot PPR 3-os eksemplāros (divus PPR eksemplārus nodod Pircējam, bet viens eksemplārs paliek pie Pārdevēja).

2.4. Visas pretenzijas par Preces skaitu un kvalitāti Pircējam ir tiesības izvirzīt Pārdevējam, pieņemot Preci. Kad Pircējs Preci ir pieņēmis, Pārdevējs nenes atbildību par piegādātās šī Līguma sakarā Preces skaitu un kvalitāti. Pircējam nav tiesības izvirzīt Pārdevējam jebkādas pretenzijas sakarā par piegādātās Preces skaitu un kvalitāti.

2.5. Pircējs pēc Preces pieņemšanas atbilstoši šī Līguma noteikumiem uzņemas atbildību par Preces glabāšanas un piemērošanas noteikumu ievērošanu atbilstoši tās izmantošanas noteikumiem.

2.6. Datums, kad Pircējam tiek piegādāta Preces kārtējā partija, ir PPR parakstīšanas datums atbilstoši šī Līguma 2.3.1. punktam.

2.7. Preces nejaušas bojāejas un sabojāšanas risks pāriet no Pārdevēja pie Pircēja ar brīdi, kad parakstīta PPR atbilstoši Līguma 2.3.1.punktam.

2.8. Īpašuma tiesības uz Preces kārtējo partiju pāriet no Pārdevēja Pircējam tikai no brīža, kad Pircējs pilnībā ir samaksājis PPR norādīto Preces vērtību.

2.9. Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam iegādāties kārtējo Preces, ja Pircēja kopējo parādu skaits par iepriekšējo Preci ir lielāks par Ls ____ ar 18% PVN.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA, PĒRKOT PRECES KĀRTĒJO PARTIJU

3.1. Preces kārtējās partijas vērtību Puses savā starpā saskaņo katrā gadījumā atsevišķi un norādīta PPR (turpmāk tekstā saukta Preces vērtība).

3.2. Pircējs __ dienu laikā no brīža, kad Puses parakstījušas PPR atbilstoši šī Līguma 2.3.1. punktam, apņemas izmaksāt Pārdevējam Preces vērtību, naudas līdzekļus pārskaitot uz Pārdevēja norēķinu rēķinu. Puses atzīst, ka Preces vērtība tiek uzskatīta par izmaksātu Pārdevējam no brīža, kad no Pircēja Pārdevēja norēķinu rēķinā ienākuši attiecīgie naudas līdzekļi.

3.3. Pārdevējs piešķir Pircējam __ % atlaidi. Preces vērtība ietver sevī šo atlaidi.

4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kuras izriet no šī Līguma, kas skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, pārtraukšanu, izbeigšanos, spēkā esamību, likumību vai skaidrojumu, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai.

4.2. Gadījumā, ja Pircējs pārkāpj Preces vērtības apmaksas termiņus, Pircējs apņemas izmaksāt Pārdevējam līgumsodu ___% apmērā no Preces vērtības par katru kavējuma dienu un atlīdzināt viņam zaudējumus, kas radušies šāda pārkāpuma dēļ.

4.3. Gadījumā, ja tiek pārkāpts Līguma 2.2.1.punktā norādītais Pircējam piegādājamās Preču kārtējās partijas termiņš, Pārdevējs maksā Pircējam soda naudu ____ % apmērā no Preces vērtības par katru kavējuma dienu.
4.3.1. Pārdevējs nenes atbildību par Preces piegādes Pircējam termiņa pārkāpumu, ja tāds pārkāpums nav noticis Pārdevēja vainas dēļ un/vai sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, tādu kā: ugunsgrēks, stihiskās nelaimes, jebkura rakstura karadarbības, aizlieguma akti, valsts un pašvaldības iestāžu darbības, kā arī jebkuri citi ārkārtēja rakstura notikumi, kurus Pārdevējs nevarēja paredzēt un novērst ar saprātīgiem pasākumiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ IZMAINĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Šis Līgums stājas spēkā no Pušu tā parakstīšanas brīža.

5.2. Šis Līgums ir spēkā līdz ____.gada _______________.


5.2.1. Gadījumā, ja uz šī Līguma darbības izbeigšanās brīdi, kādas Puses saistības paliks neizpildītas, šis Līgums automātiski pagarinās līdz to pilnīgai izpildei.

5.3. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts vai lauzts pirms termiņa ar abpusēju rakstisku Pušu vienošanos, kas ir šī Līguma pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa.

5.4. Katrai Pusei ir tiesības lauzt šo Līgumu pirms termiņa, rakstiski par to brīdinot otru Pusi __ dienas pirms tādas laušanas, un izpildot Līguma uzliktās saistības.

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
6.1. Šis Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to izlasīja un piekrīt visiem tās punktiem, ko apliecina, to parakstot.

6.2. Šis Līgums sastādīts __ eksemplāros.

6.3. Šis Līgums sastādīts uz __ lapām, Puses paraksta katru lapu.

6.4. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

6.5. Visā pārējā, kas nav paredzēts šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas.

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI:

/ Olga Mihailova /
Patika informācija? Dalīties