Vai Latvijā ir jāreģistrē TV kanāls, to retranslējot?

19.11.2019 Jekaterina Nediļko, jurista palīdze

Saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 60.panta trešo daļu, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (turpmāk – Padome) ir piešķirta sekojoša kompetence elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā: Padome izstrādā un ar normatīvajiem noteikumiem apstiprina Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālo stratēģiju. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija ir ārējs normatīvais akts. 

Programmas iekļaušanas Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā kārtība ir noteikta Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2018.–2022.gadam (turpmāk – Stratēģija) Pielikuma Nr.5 otrajā sadaļā, kas izdota, pamatojoties uz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19.pantu. 

Stratēģijas Pielikuma Nr.5 6.punktā ir teikts, ka ja programmas īpašnieks, programmas īpašnieka pārstāvis vai EPL vēlas iekļaut programmu Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu sarakstā (turpmāk – Programmu saraksts), tad programmas īpašnieks, programmas īpašnieka pārstāvis vai EPL iesniedz Padomē: 

 • aizpildītu veidlapu par programmas iekļaušanu Programmu sarakstā;
 • programmas apraides atļaujas kopiju (ja programmas jurisdikcijas valsts neparedz izsniegt apraides atļauju, tad jāiesniedz programmas jurisdikcijas valsts kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par programmas raidīšanas tiesiskumu);
 • ja dokumentus Padomē iesniedz programmas īpašnieka pārstāvis vai EPL, tad jāiesniedz arī dokumenti vai to izraksti, kas apliecina programmas īpašnieka pārstāvja vai EPL tiesības izplatīt programmu Latvijas Republikā. 

Pēc dokumentu saņemšanas Padome tos izskata Padomes sēdē un par pieņemto lēmumu informē programmas īpašnieku vai programmas īpašnieka pārstāvi, vai EPL (Stratēģijas Pielikuma Nr.5 7.punkts). 

Gadījumā, ja, izskatot šīs Stratēģijas Pielikuma Nr.5 6.punktā norādītos dokumentus, ir nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, Padome var pagarināt administratīvā akta izdošanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma nosacījumiem, par to informējot programmas īpašnieku vai programmas īpašnieka pārstāvi, vai EPL (Stratēģijas Pielikuma Nr.5 8.punkts). 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.pantu, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. 

Ja objektīvu iemeslu dēļ mēneša termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, administratīvā akta izdošanas termiņu ar motivētu lēmumu, par to paziņojot iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam tā iestāde, kurā administratīvo aktu var apstrīdēt, bet, ja šādas augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, lēmumu pieņem tās iestādes vadītājs, kura izdod administratīvo aktu. Lēmumu par termiņa pagarināšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt. Tiesa sūdzību izskata rakstveida procesā.  

Stratēģijas Pielikuma Nr.5 9.punktā ir noteikta nepieciešamo dokumentu noformēšanas kārtība. Noteiktie dokumenti jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Svešvalodā sagatavotie dokumenti jāiesniedz valsts (latviešu) valodā, proti: 

 • ja dokuments svešvalodā sagatavots ārpus Latvijas Republikas teritorijas, jāiesniedz svešvalodā sagatavotā dokumenta oriģināls vai notariāli apliecināts dokumenta atvasinājums un šādam dokumentam pievienojams apliecināts tulkojums valsts valodā;
 • ja dokuments svešvalodā sagatavots Latvijas Republikas teritorijā, šāda dokumenta atvasinājumam nav nepieciešams notariāls apliecinājums, bet tas jāsagatavo saskaņā ar MK noteikumiem Nr.558, kam pievienojams apliecināts tulkojums valsts valodā;
 • ņemot vērā līgumos ietverto konfidenciālo informāciju, komersants var iesniegt dokumenta izrakstu līguma oriģinālajā valodā, tajā norādot šādu informāciju – līguma slēdzēja puses, līguma termiņš, līguma slēdzēja pušu tiesības, tajā skaitā tiesību  nodošana trešajām personām, līguma darbības teritorija, programmas izplatīšanas veids (platforma), apliecinājums, ka programmā ir ievērotas autortiesības un blakustiesības (šāda dokumenta izraksta tulkojums apliecināms saskaņā ar diviem iepriekšējiem punktiem). 

Savukārt Stratēģijas Pielikuma Nr.5 trešās sadaļas 10.punkts nosaka elektroniskās reģistrācijas sistēmas esamību (turpmāk – Sistēma), kuru Padome izveido un uztur elektronisko plašsaziņas līdzekļiem, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas. 

Šī Sistēma nodrošina vienlīdzīgus un nediskriminējošus audio un audiovizuālo programmu retranslācijas noteikumus visiem EPL. 

Sistēma sastāv no divām daļām: 

1) EPL reģistrs, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas (turpmāk – Reģistrs), kurā tiek ievadīta (norādīta) šāda informācija: 

 • EPL nosaukums;
 • reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, PVN maksātāja numurs;
 • EPL kontaktinformācija (juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersona);
 • informācija par pakalpojuma sniegšanas vietu/-ām;
 • retranslācijas atļaujas numurs;
 • aptuvenais abonentu skaits;
 • konkrētā EPL retranslējamo programmu saraksts;- katras retranslējamās programmas pārstāvis vai īpašnieks, ar kuru ir noslēgts līgums par tiesībām retranslēt programmu (elektroniskais plašsaziņas līdzeklis izvēlas no piedāvātās izvēlnes);
 • noslēgtā līguma termiņš starp EPL un retranslējamās programmas pārstāvi vai īpašnieku, par tiesībām retranslēt programmu;
 • valoda/-as, kurā/-ās programma ir pieejama;
 • cita informācija (piemēram, tiek norādīti komersanti, kuru elektronisko sakaru tīkli tiek izmantoti retranslācijas pakalpojuma sniegšanai). 

2) Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts, kurā tiek ievadīta šāda informācija: 

 • audio vai audiovizuālās programmas nosaukums (programmas nosaukums norādāms latīņu burtiem. Gadījumā, ja oriģinālais nosaukums nav veidots no latīņu burtiem, tad Programmu sarakstā tiek iekļauts arī nosaukums oriģinālvalodā) un aktuālais programmas logotips;
 • apraides atļaujas izsniedzējs un izsniegšanas valsts;
 • programmas īpašnieks;
 • audio vai audiovizuālās programmas tematiskā ievirze;
 • audio vai audiovizuālās programmas valoda/-as;
 • programmas aktuālais logotips. 

EPL atbild par Padomei sniegtās informācijas patiesumu saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta septītajā daļā noteikto. Padome, veicot EPL monitoringu vai citas nepieciešamās darbības to uzraudzības nolūkā, vadās pēc EPL iesniegtās informācijas Sistēmā. 

Aktuāli