Palīdzība dokumentu izstrādē saistībā ar NILLTPFN likumu

14.02.2020

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (NILLTPFN likums), daudzi komersanti, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas teritorijā, saskaņā ar minētā normatīvā akta prasībām ir tā subjekti, t.i., personas, kurām jāievēro NILLTPFN likuma prasības attiecībā uz savas darbības risku novērtēšanu, iekšējās kontroles sistēmas izstrādi, savu klientu izpēti un uzraudzību, ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem, dokumentācijas glabāšanu u.t.t.

Proti, NILLTPFN likuma subjekti ir finanšu iestādes, grāmatvedības un auditorkompānijas, nodokļu konsultanti, juristi (atsevišķos gadījumos), nekustamā īpašuma mākleri, personas, kas sniedz uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus (piemēram, nodrošina juridisko adresi), transportlīdzekļu, dārgmetālu, antikvariāta un mākslas vērtību (atsevišķos gadījumos) tirgotāji, kā arī dažas citas komersantu kategorijas.

Turklāt NILLTPFN likuma subjektiem ir arī jāievēro un jāizpilda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (sankciju likums) prasības attiecībā uz lietišķo attiecību nodibināšanas novēršanu ar personām, kurām tiek piemērotas sankcijas, vai komersanta iesaistīšanu darījumos, kuru mērķis ir sankciju apiešana.

Sakarā ar to, ka Latvijas Valsts ieņēmumu dienests (VID) pēdējā laikā ir aktīvi pārbauda NILLTPFN likuma subjektus, kas atrodas VID uzraudzībā, juridiskais birojs Inlatplus piedāvā šādus juridiskos pakalpojumus NILLTPFN likuma un sankciju likuma prasību izpildes jomā:

  • konsultāciju sniegšana klientam par to, vai viņš ir NILLTPFN likuma un sankciju likuma subjekts;
  • klienta (subjekta) konsultācijas par darbībām, kas klientam jāveic, lai ievērotu NILLTPFN likuma un sankciju likuma prasības;
  • palīdzības sniegšana klientam, veicot klienta darbības risku novērtējumu saistībā ar NILLTPFN likuma un sankciju likuma prasību izpildi;
  • palīdzības sniegšana klientam iekšējās kontroles sistēmas izveidē NILLTPFN likuma un likuma par sankcijām prasību īstenošanai, ieskaitot politikas izstrādi atbildīgā darbinieka iecelšanas, verifikācijas un uzraudzības procedūras, savu potenciālo un esošo klientu identificēšanas, izpētes un uzraudzības kārtību (t.sk. attiecībā uz klienta un viņa darbību izpēti, klienta labuma guvēju noskaidrošanu, klienta novērtēšanu, klienta padziļinātas pārbaudes veikšanu, attiecību ar politiski nozīmīgām personām formalizēšanu), kontroles veikšanu pār aizdomīgiem darījumiem, klientu uzticamības pārbaudi saskaņā ar sankciju sarakstiem, informācijas dokumentēšanas un glabāšanas kārtību un darbinieku apmācību;
  • palīdzības sniegšana klientam, gatavojoties VID veiktajai pārbaudei nolūkā pārbaudīt, vai klients izpilda NILLTPFN likuma un sankciju likuma prasības;
  • palīdzības sniegšana klientam, pārsūdzot VID lēmumus, kas pieņemti attiecībā uz klientu, pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem NILLTPFN likuma un sankciju likuma prasību ievērošanu.
Aktuāli